Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Łd 1094/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-20

. Z całą pewnością ochrona ta jest zdecydowanie szersza na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm...
przepisów Prawa budowlanego również należy, zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, do organu wydającego pozwolenie na budowę, zaś organ orzekający w sprawie ustalenia warunków...

II OSK 901/14 - Wyrok NSA z 2015-12-08

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Wr 358/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-24

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. W dniu...
nie ma oparcia w żadnym z przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, a zatem skarżący może złożyć (wyłącznie) wniosek o wydanie (zupełnego, skróconego lub wielojęzycznego) aktu...