Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 555/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca...
1994 r. Prawo budowlane, zawarto skierowane do stron prawidłowe pouczenie, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Tymczasem w dniu 15 kwietnia 2019 r. do organu...

II OSK 379/06 - Wyrok NSA z 2007-02-22

administracyjną orzekającą o rozbiórce na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 39 tego prawa, dające...
czasowe wykorzystanie obiektu., Oceniając zaskarżoną decyzję Sąd podkreślił, że dopuszczalność stosowania po dniu 1 stycznia 1995 r., art. 39 ustawy Prawo budowlane z 1974 r...

II SA/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

nadzoru budowlanego Prawa budowlanego przepisu, który uprawniałby te organy do orzekania w przedmiocie robót budowlanych wykonanych na podstawie dokonanego przez inwestora...
z dokonanym wcześniej zgłoszeniem należy kwalifikować jako roboty wykonane w warunkach, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, tj. bez wymaganego zgłoszenia...

II SA/Wr 277/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

r. Prawo budowlane w przedmiocie budowy obiektu budowlanego wzniesionego w K. przy ul. W. P. [...] na działce nr [...]w sposób istotnie odbiegający od warunków...
określonych w pozwoleniu na budowę wydal rozstrzygniecie w oparciu o art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego. W wyniku złożonego zażalenia przez stronę postępowania...

II SA/Ke 557/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-04

instancji podkreślił, że w postanowieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 53, art. 56, art. 54 ust. 1 ustawy Prawo...
budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1202...

II SA/Ke 554/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r., Dz. U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz...
I instancji wpłynęło zażalenie B.K., uzupełnione pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. Organ powołał się na treść art. 141 § 1 K.p.a. oraz art. 56 ust. 1 Prawo budowlane z 1974...

II SA/Kr 911/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-21

Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 81 ust.1 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst...
w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i orzekł na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane o wniesieniu sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia...

II OSK 1888/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Organ stwierdził również, że roboty objęte zgłoszeniem zostały...
. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. c Prawa budowlanego, w dacie dokonywania ww. zgłoszenia (tj. w dniu 13 lutego 2007 roku), zgłoszenia właściwemu...

VII SA/Wa 2579/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

., Zdaniem organu wojewódzkiego, PINB dla [...] kwestionowanym postanowieniem z dnia [...].05.2020r., prawidłowo wstrzymał na podstawie art. 50 Prawa budowlanego, prowadzenie...
z art. 48 Prawa budowlanego. Przepis art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje bowiem wydanie w drodze decyzji nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części...

II SA/Op 266/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-08-05

mając na uwadze przepisy obowiązujące w dacie ich wykonania, tj. przepisy Prawa budowlanego z 24 października 1974 r. Organ stwierdził, że podstawą do wydania decyzji...
. Z. W świetle dokonanych ustaleń organ odwoławczy stwierdził, że wykluczają one możliwość zastosowania obecnie obowiązującego art. 48 ustawy Prawo budowlane, jak również art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100