Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Gd 319/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-09

. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w odniesieniu do robót budowlanych związanych z realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym...
przeniesiona na rzecz 'B' sp. z o.o. w W. - decyzją z 30 kwietnia 2010 r. Inwestor, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane zawiadomił organ nadzoru budowlanego...

I OSK 1099/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

dworca nie zasługują na uwzględnienie. Twierdzenia, iż istniejący obiekt nie jest budynkiem, gdyż nie odpowiada definicji budynku zawartej w przepisach Prawa budowlanego...
budowlane w zw. z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, poprzez uznanie, że wzniesienie budowli nie będącej budynkiem w rozumieniu ustawy prawo budowlane...

II OSK 2064/12 - Wyrok NSA z 2014-01-29

rzeczowym lub nawet obligacyjnym, w którym mieści się prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane), można więc przyjąć, że pośrednio zakotwiczone jest w art. 64...
prawa budowlanego (wraz z przepisami techniczno-budowlanymi) oraz przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także w aktach prawnych dotyczących ochrony...

II SA/Wa 1917/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

na art. 3 pkt 3a i na art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i z tych przepisów wywodził obowiązki...
zainteresowanemu, ponieważ brak jest przepisu prawa, który stanowiłby podstawę prawną do określenia prawa do tego świadczenia finansowego. Dodatkowo wyjaśnił, że stosownie do § 3...

II SA/Wa 853/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz pisemne upoważnienie...
z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym - oddala skargę - Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej...

II SA/Wa 1633/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto...
wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości, ewentualnie o stwierdzenie jej niezgodności z prawem oraz o zasądzenie od organu kosztów postępowania...

SA/Bd 2629/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

w B. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w batalionie budowlanym w ramach służby wojskowej 1. uchyla...
i batalionach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 60, poz. 622 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia C. S. - na postanowienie Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w G. z dnia...

II SA/Op 236/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie ze skargi Z. M. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia...
15 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt II SA/Op 236/15...

II SA/Wa 1623/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

- Budowlanego w [...], ustalając, iż S. P. spełnia warunki do uzyskania pomocy finansowej z funduszu mieszkaniowego MON na mieszkanie spółdzielcze - lokatorskie...
Kwaterunkowo - Budowlanego w [...] o zamianie zaliczkowej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe na pomoc bezzwrotną. W ocenie S. P. decyzja rażąco narusza art. 156 § 1 kpa...

II SA/Wa 2082/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. nr 60, poz. 622 ze zm.). Zdaniem skarżącego, organ wadliwie uznał, iż przedmiotowa jednostka nie stanowiła...
batalionu budowlanego i wadliwie zinterpretował w tym zakresie dane z archiwów wojskowych, faktów, co do zadań wykonywanych przez tą jednostkę i organizacji tych zadań...
1   Następne >   +2   5