Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 2616/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

budowlanych do stanu zgodnego z prawem oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2013 r. o sygn. akt II SA/Gd 619/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił...
czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie sprawy:, Decyzją z dnia 12 kwietnia 2013...

II OSK 1839/15 - Wyrok NSA z 2016-04-28

na podstawie art. 49b ust. 1 w zw. z art. 49b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w M...
, że wiatę wybudowaną przez J. G. należy zaliczyć do obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, których budowa zwolniona jest z obowiązku uzyskania...

II SA/Bd 94/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

w B. (PINB) na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego nałożył na inwestora [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. - zwaną dalej skarżącą...
, zlokalizowanej w B. przy ul. L. 15 na kominie PEC B., wybudowanej bez wymaganego prawem budowlanym pozwolenia na budowę., Od ww. decyzji skarżąca złożyła odwołanie, wnosząc...

II OSK 2073/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

, sporządzonej przez osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej, oceniającej pod względem technicznym zastosowane wyroby budowlane...
wymaganego pozwolenia stanowił naruszenie przepisów art. 28 Prawa budowlanego i uzasadniał prowadzenie procedury naprawczej określonej w przepisach art. 50 i 51 Prawa...

IV SA/Wa 1390/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-30

i pozwoleniu na wznowienie robót (art. 49 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). W ocenie Generalnego Dyrektora o możliwości przeprowadzenia oceny decydować będzie zatem w każdym...
legalizacji samowoli budowlanej powinna być, zgodnie z prowspólnotową wykładnią prawa, zastrzeżona jedynie do wyjątkowych sytuacji., Generalny Dyrektor skonstatował...

IV SA/Wa 1391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-30

projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót (art. 49 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). W ocenie Generalnego Dyrektora o możliwości przeprowadzenia oceny...
jednak podkreślić, że procedura legalizacji samowoli budowlanej powinna być, zgodnie z prowspólnotową wykładnią prawa, zastrzeżona jedynie do wyjątkowych sytuacji., Generalny...

IV SA/Wa 1392/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-30

ustawy Prawo budowlane). W ocenie Generalnego Dyrektora o możliwości przeprowadzenia oceny decydować będzie zatem w każdym przypadku etap, w którym znajduje się inwestycja...
poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, a w szczególności poprzez naruszenie art. 49 ust. 4 pkt 1 ustawy prawo budowlane - przez ich błędną...

IV SA/Wa 1471/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-01

. 44 ustawy ooś zgłosiło chęć uczestnictwa na prawach strony. Organizacja ta wniosła już akces do prowadzonego przez RDOŚ postępowania pismem z 19 lipca 2019 r. RDOŚ 9...
sierpnia 2019 r. potwierdził skuteczność włączenia się Stowarzyszenia. Zdaniem organu odwoławczego skoro Stowarzyszenie już występuje na prawach strony wniosek z 11 maja...

II SA/Kr 1715/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-09

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Przepis art.73 ust.1 ustawy stanowi, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna...

II SA/Łd 1002/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-22

niż niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, mierzona...
i z naruszeniem norm prawa materialnego., W rezultacie sąd uchylił decyzje obu instancji wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2010 r. sygn. akt II SA/Łd 290/10., Skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   33