Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SAB/Ol 31/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-24

w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku handlowego w szczególności załączników do wniosku o wydanie ww. decyzji, tj. projektu architektoniczno-budowlanego oraz innych...
, ponieważ inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na budowę., Następnie pismem z dnia 23 lutego 2018r. G. M. wywiódł skargę na bezczynność podmiotu zobowiązanego, polegającą...

I OW 203/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

była inwestorem przebudowy istniejącego fragmentu i budowy nowego odcinka drogi nr [...], natomiast nigdy nie była jej zarządcą. Z chwilą wydania pozwolenia na użytkowanie...
miejsca., Decyzja wywłaszczeniowa nr [...] objęła część terenu pod przedmiotową drogą powiatową, gdyż było to niezbędne dla uzyskaniu pozwolenia na budowę, umożliwiającego...

II OSK 964/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

. 87 ust. 1 u.s.p. Podjęta uchwała, zdaniem Sądu, stanowi jeden z etapów uzyskiwania przez dzierżawcę ewentualnego pozwolenia na budowę, o czym świadczy powołana podstawa...
działka nr [...] o powierzchni 12.810 m2, położonej w obrębie [...], gmina B. (były terminal Towarowych Odpraw Celnych w O.), z przeznaczeniem na budowę stacji paliw., W wyniku...

II OW 132/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-27

(zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta), właściwy w sprawach z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg...
w sprawie. Przepis ten ma bowiem charakter kompetencyjny oraz określa organy właściwe w sprawach budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony skrzyżowań autostrady...

II SA/Go 965/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-26

cywilną D. A.Z. i J.H., działalności gospodarczej., Podjęta uchwała, zdaniem Sądu, stanowi jeden z etapów uzyskiwania przez dzierżawcę ewentualnego pozwolenia na budowę...
Celnych), z przeznaczeniem na budowę stacji paliw., W wyniku przetargu wyłoniono dzierżawcę D s.c. A.Z. i J.H.,., Uchwałą z dnia [...] lipca 2015 r., Nr [...] Zarząd Powiatu...

III SA/Wr 844/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-27

postępowania - w którym Starosta Zgorzelecki decyzją nr 293 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zatwierdził projekt zabudowy działki nr [...]/[...] i wydał pozwolenie na budowę stacji...

II SA/Wa 919/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

jedynie kopię pozwolenia na realizację prac budowlanych. Nie otrzymał także od organu kosztów zasądzonych powyższym wyrokiem na jego rzecz., W odpowiedzi na skargę Zarząd...
. wydanej przez Starostwo Powiatowe w [...] Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa zatwierdzającej projekt budowlany i stanowiącą pozwolenie na remont zabytkowego...

II SAB/Ol 25/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-06

zawartej w protokole wewnętrznej kontroli z dnia 30 lipca 2004r. dotyczącego pozwolenia na budowę Nr '[...]' z dnia '[...]' Starosta w terminie przewidzianym w ustawie...
publiczny i dotyczy ustawowych publicznych zadań. Podkreśliła, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma wątpliwości, że decyzja o pozwoleniu na budowę...

I OSK 2371/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22

konserwatora na realizację określonego pozwoleniem zakresu prac, projektu budowy nowej części obiektu i projektu remontu dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego...
, pozwolenia na użytkowanie obiektu, pozwolenia na przebudowę i zgodę konserwatora na realizację określonego pozwoleniem zakresu prac, projektu budowy nowej części obiektu...

II SO/Ol 12/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-06

2004r. dotyczącego pozwolenia na budowę Nr '[...]' z dnia '[...]' Wobec odmowy jej udostępnienia pismem, z dnia 1 kwietnia 2009r (Nr Or. 0718-16/09) wnioskodawczyni w dniu...
, iż w istocie uwzględnił on wniosek zawarty w skardze z dnia 10 kwietnia 2009r. i przekazał kserokopię protokołu wewnętrznej kontroli z dnia 30 lipca 2004r. dotyczącego pozwolenia...
1   Następne >   2