Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SAB/Bd 87/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-01

postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zabudowy mieszkaniowej złożonej z budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym...
, iż wyłącznie decyzja administracyjna (w tym przypadku będzie to decyzja o pozwoleniu na budowę) wytworzona przez organ jest informacją publiczną. W ocenie skarżącej, niezasadne...

II OSK 2446/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

komunikacyjnej uniemożliwia skarżącej wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji, tym samym bezpośrednio ingeruje w sferę jej uprawnień), ma charakter władczy...
możliwości wystąpienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), a skutek ten jest efektem władczego działania właściwego zarządcy drogi, odmienna wykładnia...

II OSK 1587/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

inwestycji drogowej, celem możliwości uzyskania przez Spółkę decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z posiadaną już przez nią decyzją o warunkach zabudowy. Na spotkaniu...
decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji (niedrogowej),, - aktualnie ZDMK nie ma możliwości ani zawarcia aneksu do umowy - ze wskazaniem nowego zakresu inwestycji...

II SAB/Bd 113/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-25

pozwolenia na budowę postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić na rzecz strony skarżącej M.Z. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę 100...
budowlany i udzielił pozwolenia Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na budowę polegającą na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń...

II SAB/Bd 34/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

. M. na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta T...
. do załatwienia wniosku M. M. z dnia [...] marca 2014 r. w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. P. [...] w T., w terminie jednego miesiąca...

II SA/Bd 1123/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-04

jej fałszywe przeświadczenie, że otwiera to drogę do otrzymania pozwolenia na budowę dla inwestycji objętej wnioskiem. Wskazał, że zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 miejscowego planu...
pozwolenia na budowę., W skardze na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy A. wniosła o jego uchylenie i zasądzenie kosztów...

II SA/Po 349/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-13

[...] . Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę /-/ E.Brychcy W rozpatrywanej sprawie skarga została wniesiona...
na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę., Zarówno obowiązująca w dacie wydania...

II OZ 57/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Centrum z dnia 25 października 2002 roku, Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 9 listopada 2005...

I SA/Wa 2411/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

, którzy wybudowali je z własnych środków, na podstawie ważnego pozwolenia na budowę. Wykonywanie zadań publicznych o charakterze lokalnym należy zasadniczo do gminy...
złożony w dniu 30 marca 1989 r. przez I. Z., zaś wszystkie dokumenty związane z budową garażu były adresowane na J. Z. (pozwolenie na budowę, umowa dzierżawy terenu...

I SA/Wa 1482/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

z tego garażu, z osobą, która na podstawie pozwoleń na budowę wybudowała ten garaż przed dniem 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych na gruncie stanowiącym własność...
ze środków własnych garaż przed dniem 28 września 1990 r. Garaż został wybudowany w oparciu o pozwolenie z dnia [...] października 1959 r. znak [...] wydane przez Prezydium...