Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

VII SA/Wa 1538/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu, z osobą, która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała przed dniem, 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych...

I SA/Kr 1313/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-30

przez Związek wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2005 roku dotyczył zaś odmiennego stanu faktycznego, gdzie przedmiotem rozważań było pozwolenie...
na budowę (które po upływie trzech lat wygasa i po tym okresie nie wywołuje już dalszych konsekwencji prawnych) i w tym kontekście NSA wyraził pogląd, iż przedmiot...

II OSK 905/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

jedynie przyłącza do istniejącej sieci. Gmina ma obowiązek sama sfinansować budowę sieci lub też skorzystać z takich instytucji prawnych, które pozwoliłyby na udział...
tej uchwały, opłaty za podłączenie budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy pobierać od osób, które nie były uczestnikami czynów społecznych budowy sieci...

I OSK 2880/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

pozostałej części tej nieruchomości (tj. dz. ew. nr 89/8), dawni współwłaściciele nie dysponowali środkami finansowymi, które pozwoliłyby im na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych...
na zarządcę drogi obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego na ściśle określony okres, w przypadku przyśpieszonego tempa przejmowania nieruchomości pod budowę drogi...