Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OSK 809/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

actum jest szczególnie widoczne w sytuacjach wprowadzania zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przewidzianego w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego...
. Mimo wprowadzania kolejnych zwolnień, w przepisach art. 29 ust. 1 i 2, dla przyjęcia istnienia wymogu posiadania pozwolenia na budowę istotny jest stan prawny w dacie wykonania...

II OSK 811/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

jest szczególnie widoczne w sytuacjach wprowadzania zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przewidzianego w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Mimo wprowadzania...
kolejnych zwolnień, w przepisach art. 29 ust. 1 i 2, dla przyjęcia istnienia wymogu posiadania pozwolenia na budowę istotny jest stan prawny w dacie wykonania robót budowlanych...

II OSK 810/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

administracyjnego działanie normy tempus regit actum jest szczególnie widoczne w sytuacjach wprowadzania zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przewidzianego w art. 28...
ust. 1 Prawa budowlanego. Mimo wprowadzania kolejnych zwolnień, w przepisach art. 29 ust. 1 i 2, dla przyjęcia istnienia wymogu posiadania pozwolenia na budowę istotny...

II OZ 656/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

[...] z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fermy trzody chlewnej. Sąd stwierdził...
. obejmującej budowę fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr [...] w miejscowości [...], ma zastosowanie art. 19 ust. 1 ww. ustawy o produktach...

II OSK 2183/16 - Wyrok NSA z 2017-08-23

, który jako jeden z przykładów bezprzedmiotowości obiektywnej podaje przykład cofnięcia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, czy koncesji (zob. Z. Janowicz, Kodeks postępowania...

II SA/Kr 115/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-09

, gdyż inwestor przedłożył sfałszowaną dokumentację - pozwolenie na budowę. Sprawa ta była badana przez Prokuraturę Rejonową w T. pod sygnaturą [...] . S.W. dodał, że z ustaleń...
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji o pozwoleniu na produkcję drobiu w budynku usadowionym na działce [...] obręb [...] w T. - poinformował, że wnioskodawca nie posiada...

II SA/Bd 608/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-24

o art. 3 i art. 7b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271), jest dopuszczany do obrotu po uzyskaniu pozwolenia wydanego...
przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Niezbędnym elementem w procesie wydawania pozwolenia jest ustalenie Maksymalnego...

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

pozwolenia na budowę zakładu' czyli de facto niedotyczące sytuacji skarżącego, prowadzącego już w wyżej opisanych budynkach działalność od wielu lat, posiadającego dokumenty...
prowadzić' działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są obowiązane: 1) sporządzić projekt...

II SA/Wr 55/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

poczynił istotne starania w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności doprowadził do zamiany działek warunkującej uzyskanie tego pozwolenia. Strona uznała...

II OSK 162/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności doprowadzono do zamiany działek warunkującej uzyskanie pozwolenia. Strona uznała nadto za całkowicie dowolne...
1   Następne >   2