Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II OSK 2735/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-14

w [...] z dnia [...] marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: oddalić...
[...] Oddział w K. do udziału w postępowaniu w sprawie wydania na wniosek skarżącej pozwolenia na budowę budynku [...] w K. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zaskarżone...

VII SA/Wa 1827/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę na ww. nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym. W dniu 7 czerwca 2018 r. Wspólnota...
przestrzennego możliwa jest zabudowa zgodna ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę. Spółka wskazała, że najpierw uznano działkę nr [...] za część Parku [...] i włączono do GEZ...

II SAB/Kr 93/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-11

tym zawarte zostało żądanie udzielenia informacji publicznej o tym, czy w decyzji Starosty [...] nr [...] z 21.02.2011 r. dotyczącej pozwolenia na budowę Parku Miejskiego...
tym wskazano, że organ ten nie prowadził postępowania w sprawie objętej decyzją Starosty [...] z 21.02.2011 r. o pozwoleniu na budowę Parku [...] w Z., w oparciu o wskazane...

II OSK 1926/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej miało wynikać z tego, że skarżący przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę na dwóch działkach...
., w którym poinformowano go, że teren inwestycji (wskazane działki) nie podlega ochronie konserwatorskiej, zaś po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę ten sam...

II SAB/Kr 204/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-02

o pozwoleniu na budowę z uwagi na wymóg określony w art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z którym uzyskanie decyzji o pozwoleniu...
Zabytków w K. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych (znak sprawy: [...]) I. stwierdza...

II OZ 634/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-14

., nr [...] w przedmiocie dopuszczenia Towarzystwa O. w K. do udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia...
administracyjnego - dopuścił Towarzystwo O. w K. do udziału w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku O. w K. na działce nr [...] położonej przy ul. K. w K...

II OSK 931/20 - Wyrok NSA z 2021-03-09

. oraz pierwotna siedziba władz [...] zbudowana około 1929 r., 6. 25 maja 2018 r. skarżący złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę na działce nr [...]. 7 czerwca...
na podstawie art. 106 k.p.a. w zw. z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w postępowaniu w sprawie udzielenia skarżącemu pozwolenia na budowę na działce nr [...],[...] Wojewódzki...

VII SA/Wa 2646/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem...
ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim...

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.', Wpisanie...
przestrzennym; tj.: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia...

II SAB/Po 13/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

legitymowania się, przez inwestora starającego się o pozwolenie na budowę czy remont, uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Takich uzgodnień wymaga zagospodarowanie na cele...
użytkowe tylko zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru (art. 25 ust. 1). Z kolei pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie robót budowlanych...
1   Następne >   +2   5