Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 856/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-20

na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia pozwolenia na budowę I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. Nr [...] Miejski Inspektor Sanitarny pozytywnie uzgodnił wydanie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia zaliczanego do mogących znacząco pogorszyć oddziaływanie...

II SA/Rz 704/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-24

sprawie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego (pkt 2 ust. 4 art. 46 p.o.ś.)., Z przepisu art. 48 ust. 1 p.o.ś. wynika, że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania...
ust. 4 pkt 2 i 2a (decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych) do przeprowadzenia uzgodnienia z organem ochrony środowiska...

II SA/Rz 821/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-01

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przeprowadzono na podstawie decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2003 r., nr [...] o pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia...
decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2003 r. o pozwoleniu na budowę. Powtórzył również, że w wyniku kontroli w dniu 29 września 2009 r., ustalono, że budowa sieci...

II SA/Kr 893/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-15

muszą wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, gdyż jego wynik stanowi niezbędne uzgodnienie, które należy przedłożyć wraz z projektem inwestycji...
, ale jest postępowaniem odrębnym, od postępowania, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę zapada. Postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

SA/Rz 1207/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-13

. Dopiero w odrębnym postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, inwestor - Gmina Miasto R. - będzie musiał wylegitymować się tytułem prawnym do terenu...
przedsięwzięcia na środowisko dla etapu uzyskiwania pozwolenia na budowę., Tam powinny być omówione szczegółowo rozwiązania techniczne, natomiast skorygowanie usytuowania środków...

II SA/Kr 1140/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-28

z dniem 26 lipca 2005r.. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zespołu handlowo usługowego wraz z parkingiem został natomiast złożony dopiero w [...] roku, a zatem sprawa...
w upadłości o wydanie pozwolenia na budowę Centrum Handlowego '[...]', ale wniosek ten dotyczył całkowicie innej inwestycji niż ta, której dotyczy kwestionowane rozstrzygnięcie...

II SA/Rz 221/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-24

projektowej jest jedynie opinią sanitarną, które może być wzięte pod uwagę przez organ nadzoru budowlanego przy wydawaniu pozwolenia na budowę...
i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (art. 3 pkt 2 lit a uPIS). Prowadzenie postępowania zmierzającego do uzgodnienia...

SA/Rz 1057/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-03-15

zaskarżony akt organ I instancji oparł się na 'Raporcie uciążliwości dla środowiska' dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowanym...
i właściwa jego ocena pozwoli na zajęcie w sprawie odpowiadającego prawu stanowiska., Orzeczenie o braku wykonalności zaskarżonego postanowienia znajduje...

II SA/Ke 1064/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-21

prawa budowlanego. W ramach art. 51 ust. 1 prawa budowlanego mieszczą się tylko takie obiekty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę albo zgłoszenia...
zgodnie z którą organy mają obowiązek orzeczenia rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy., W decyzji...

II SA/Kr 1728/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-17

m.in. układ komunikacyjny, a pozwolenie na budowę dotyczyć ma całego zamierzenia budowlanego. W ocenie skarżących nieprawidłowe jest też powołanie się w zaskarżonym...
poprzedzającym postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Natomiast przepisy, na które powołują się skarżący dotyczą już kolejnego etapu - uregulowanej w ustawie prawo...
1   Następne >   +2   4