Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Gd 6/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-08

. W art. 23 ust 3 pkt 1 lit. i/ p.g.k., wymieniony został dokument - pozwolenie na budowę budynku, zaś w art. 23 ust. 3 pkt 2 p.g.k. został wymieniony m.in. dokument...
-budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji budynku w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, a przedmiotowy budynek zgodnie z tą...

I OSK 20/18 - Wyrok NSA z 2019-10-02

[...], z dnia [...] lutego 2014 r. dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 3 budynków z apartamentami turystycznymi - celem...
) jako tereny mieszkaniowe B., Jak ustalił Starosta Kłodzki, inwestor uzyskał w dniu [...] lutego 2014 r. pozwolenie na budowę budynków z apartamentami turystycznymi (kategoria...

III SA/Gd 744/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

architektoniczno-budowlanego o pozwoleniu na budowę., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że realizując zalecenia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
pozwolenia na budowę budynku letniskowego oznaczony jest w rejestrze ewidencyjnym jako budynek jednorodzinny, organ pierwszej instancji wyjaśnił, że zarzut dyskryminacji...

I OSK 2044/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

zgromadzonej w sprawie, a w szczególności pozwolenia na budowę lokali mieszkalnych i pozwolenia na użytkowanie lokali mieszkalnych, nie stanowi podstawy dokonania aktualizacji...
i udzieleniu pozwolenia na budowę apartamentów turystycznych. W decyzji tej projektowany obiekt budowlany został zaliczony do XIV kategorii według załącznika do ustawy Prawo...

II SA/Rz 915/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 z późn. zm., dalej: u.o.g.l.) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę...
03.02.1955 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa...

II SA/Sz 1326/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

lub w trakcie zabudowy., 2) [...] r. została wydana przez Starostę S. decyzja Nr [...] zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zespołu...
innego niż rolnicze., 3) Decyzją z dnia [...] r. znak: [...] Starosta S. zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę zespołu [...] domków letniskowych...

II SA/Rz 1325/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-08

budowlany i wydano pozwolenie na budowę dla S. R. Tą dokumentację architektoniczno - budowlaną Wnioskodawca uzyskał nie będąc rolnikiem. Posiadał wówczas jedynie działkę...
stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki...

II SA/Sz 990/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-19

dotyczących ww. budynków, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] r., decyzji z dnia [...] r. zmieniającej pozwolenie na budowę, projektu technicznego zespołu...
organ stwierdził, iż decyzją z dnia [...] r. udzielono pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych o dwóch mieszkaniach w układzie bliźniaczym m.in. na nieruchomościach...

I OSK 1942/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

2015 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę: hali namiotowej magazynowej (kategoria obiektu: [...]) w Ż. Aleja P., działka...
- budowlaną. Dokumentem wskazującym na stan faktyczny jest decyzja o pozwoleniu na budowę - hali namiotowej magazynowej (kategoria obiektu [...])., Definicję budynku zawiera...

II SA/Sz 195/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-26

lub wykonanie robót budowlanych bądź wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę na ww. działkach., Pismem z 6 września 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
w C. wyjaśnił, że cyt.: 'inwestycja objęta pozwoleniem na budowę nr 59 z dnia 06.04.2016 r. została w całości zrealizowana a jej inwestor w dniu 19.06.2016 roku otrzymał...
1   Następne >   +2   +5   +10   18