Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 364/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nieuciążliwymi lokalami usługowymi w parterach budynków...
postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę., Postanowieniem z dnia [...] maja 2014 r...

II SA/Wr 559/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-18

. nr [...], którym wstrzymano roboty budowlane prowadzone przez spółkę wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi...
o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Postanowieniem z dnia [...] r...

II SA/Wr 75/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

[...][...]-[...], wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych...
których stwierdził prowadzenie robót budowlanych na podstawie nieprawomocnej decyzji z [...].08.2018r. (znak [...]) o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostę...

II SA/Łd 999/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...], nr [...] oraz z dnia [...], nr [...]., W tak ustalonym stanie faktyczno - prawnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru...
się jego uchylenia i umorzenia postępowania oraz wskazując, że decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [...] wraz z dziennikiem budowy została wydana pierwotnemu inwestorowi...

II SA/Op 157/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-19

, bez wymaganego pozwolenia, budowy budynku mieszkalno-usługowego, dla której w trakcie realizacji została stwierdzona nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu...
:, Decyzją z dnia 25 listopada 1996 r., nr [...], Kierownik Urzędu Rejonowego w [...] zatwierdził W. i H. H. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku...

II SA/Wr 370/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

bez pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z gabinetem lekarskim i zadaszoną wiatą I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
przez uczestników bez pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z gabinetem lekarskim, wiatą zadaszoną jak również wykonania fundamentów budynku garażowego na działce...

II SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-25

, jak również z udzielonym pozwoleniem na budowę, w szczególności w zakresie uzgodnienia sposobu rozwiązania konfliktu pomiędzy planowaną budową, a istniejącą melioracją na ww. działce...
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie realizacji budowy prowadzonej na działce nr ewid. [...] na podstawie pozwolenia na budowę., W tak ustalonym...

II OSK 3322/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

o ostateczną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2008 r. o pozwoleniu na budowę., Po zrealizowaniu inwestycji i po udzieleniu pozwolenia na użytkowanie...
[...] o pozwoleniu na budowę. W następstwie ponownie przeprowadzonego postępowania Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. uchylił w całości decyzję organu...

II OSK 728/18 - Wyrok NSA z 2018-10-10

o pozwoleniu na budowę z 2011 r. Do zakończenia pozostały prace wykończeniowe. Na etapie prowadzonej budowy zostały wprowadzone istotne zmiany w stosunku...
do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz warunków pozwolenia na budowę dotyczące parametrów technicznych takich jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita oraz kubatura...

II SA/Wr 248/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

pozwolenia na budowę dom jednorodzinnego z gabinetem lekarskim wraz z przyłączami wodociągowym i kanalizacyjnym oraz budynek garażowy. Inwestycja miał zostać zrealizowana...
robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (przed wykonaniem budynku garażowego) oraz określił warunek użytkowania gabinetu lekarskiego jako zakładu pracy, polegający...
1   Następne >   +2   +5   +10   100