Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SAB/Wa 270/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

radnego I. N.: 'Czy umowa z tym projektantem obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę', Wójt Gminy [...] odpowiedział: 'Tak, łącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia...
nie była prowadzona w tej sprawie. Projekt umowy parafował radca prawny., Ad. 6. Wnioskodawcą o pozwolenie na budowę jest Gmina [...] jako inwestor, rolą Wykonawcy było uzyskanie...

II SAB/Kr 19/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-09

. działce nr [...] w S. , a mianowicie czy na inwestycję zostało udzielone pozwolenie na budowę, a jeśli tak, przesłanie kserokopii tej decyzji. Dodatkowo wnioskodawczyni...
zwróciła się o podanie informacji, czy stronami postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę byli mieszkańcy nieruchomości graniczących z przedmiotową drogą...

II SA/Bd 1455/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-28

dla tego terenu. W 1986 r. Gmina dokonała podziału działki [...] na mniejsze z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych oraz wydała pozwolenie na budowę zgodnie...
pobudowana została niezgodnie z projektem budowlanym - decyzją o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniem na budowę z dnia [...] marca 1981 r. wydanym przez Wojewodę...

II OW 103/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

. Prawo budowlane budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych powyżej 10 stanowisk wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a zatem organem właściwym do prowadzenia...
uzyskanie pozwolenia na budowę, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy., Uzasadniając zajęte stanowisko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wskazał...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

pozwolenia na budowę siedliska rolniczego., Wnioskodawca wskazał także, że wystąpił z wnioskiem do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej (obecnie Generalnego Dyrektora Krajowego...
w decyzjach o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę i decyzjach o podatku od nieruchomości i Prezes ANR powinien wziąć wynikające z nich ustalenia pod uwagę, ewentualnie...

II SAB/Bk 54/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-01-17

środowiskowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, postępowanie z wniosku złożonego 23.03.2006r. było bezprzedmiotowe ponieważ pozwolenie na budowę inwestycji dla potrzeb...
, że dla inwestycji objętej wnioskiem udzielone już zostało pozwolenie na budowę a inwestycja w dacie złożenia wniosku była prawie zrealizowana, ponieważ 30.06.2006r. została oddana...

I OSK 1797/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

pozwolenia na budowę decyzją Starosty S. z [...] lipca 2010 r., w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji tej inwestycji na działkach [...] i [...] położonych w P...
2014 r. W piśmie tym skarżący domagał się udostępnienia akt sprawy związanych z realizacją inwestycji, na którą Starosta S. udzielił pozwolenia na budowę decyzją...

II SAB/Bk 76/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-02

decyzji uzgadniającej istniał (i nadal istnieje) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Tymczasem Wójt wiedząc doskonale, że Starosta H. w dniu [...] listopada 2004 r...
. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę, nie będąc właściwym organem w sprawie przyjął wniosek inwestora i wszczął postępowanie bez raportu. Skarżąca...

II SAB/Łd 90/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-12-16

W.., Następnie pismem z dnia 2 maja 2019 r. W. K. wniósł o udzielenie informacji, czy urząd gminy wydał decyzję o pozwoleniu na budowę chlewni na w/w działce...
o wydanym przez Wójta Gminy W. pozwoleniu na budowę chlewni oraz o wynikach przeprowadzonej tam kontroli., W dniu 12 czerwca 2019 r. W. K. zwrócił się do organu o ustalenie...

I SA/Gd 23/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwóch magazynów namiotowych, zgodnie z opracowanym projektem., Zgodnie z tym projektem:, Hale namiotowe zostaną posadowione...
infrastrukturą charakterystyczną dla budynków., Decyzja o pozwoleniu na budowę jest prawomocna od 25 listopada 2018 roku. Obiekty nie posiadają jeszcze pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   45