Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje dla inwestora skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę nie z dniem doręczenia tej decyzji stronie...
obowiązywania przedmiotowego pozwolenia. Skarżący podniósł w tym kontekście, co następuje:, 1. Wbrew ocenie Szefa Urzędu art.130 § 4 k.p.a. nie ma w zastosowania w niniejszej...

II OSK 412/16 - Wyrok NSA z 2017-11-09

ust.1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach poprzez błędne uznanie, że skarżący złożył fałszywe informacje we wniosku o udzielenie pozwolenia...
za wykroczenie. Pełnomocnik wskazał, że w orzecznictwie powszechnym problemem jest kwestia błędnego wypełnienia wniosków przez cudzoziemców, starających się o pozwolenie...

II OSK 262/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

pkt 2 ustawy poprzez błędną interpretację, w myśl której w przedmiotowym stanie faktycznym nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające wydanie pozwolenia...
wszystkich przesłanek prawem przewidzianych do wydania mu pozwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP; art. 75 § 1 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie, skutkujące brakiem...

IV SA/Wa 1833/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

obywatelstwa polskiego. Z tego względu skarżąca nie spełniła ustawowych przesłanek wyrażonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o repatriacji, które pozwoliłyby stwierdzić...
prawnej do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r., który pozwoli pozyskać wiedzę na temat zmian...

IV SA/Wa 1534/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

której w przedmiotowym stanie faktycznym nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające wydanie pozwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Jednocześnie zarzucił...
, co skutkuje błędnym uznaniem, iż cudzoziemiec nie spełnia wszystkich przesłanek prawem przewidzianych do wydania mu pozwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz naruszenie art...

IV SA/Wa 3068/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

przebywa na terytorium RP nielegalnie i nie posiada pozwolenia na pracę, podobnie jak jej były mąż. Jednakże w ocenie Sądu, ze zgromadzonego w sprawie materiału...
., na której wspólnymi siłami zbudowali dom. W celu zarobienia pieniędzy na ukończenie budowy domu w B. córka cudzoziemki wraz z mężem wyjechała do pracy do N., Niezależnie...

IV SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-19

wnioskowanego pozwolenia jest niedopuszczalna z przyczyn, o których mowa:, - w art.100 ust.1 pkt 5 lit.a ustawy (Skarżący miał bowiem podać we wniosku wszczynającym...
czasowy. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Jeszcze raz należy zaznaczyć, że budowa formularzy, zakres wymaganych informacji, stosowane słownictwo sprawiają...

IV SA/Wa 1060/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-21

zamieszkania jest bardzo niebezpiecznie; zeznał, że jego rodzice również nie zamieszkują w D. - obecnie mieszkają w T.; starają się o załatwienie dokumentów, które pozwolą...
oraz pracował na budowie jako spawacz; nie ukończył jednak studiów i musiał wyjechać z powodu wojny; na terytorium Polski nie ma rodziny; na U. nie brał udziału w działaniach...

IV SA/Wa 1450/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-27

życia dziecka uznawany jest w psychologii za kluczowy dla budowy relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem., W związku z całokształtem materiału dowodowego zgromadzonego...
czy wypełniają oni przyjęte przez społeczeństwo normy określające wykonywanie roli ojca i syna. W przedmiotowej sprawie, gdy zebrane dowody nie pozwoliły na podjęcie oceny...

IV SA/Wa 1920/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

pracę przy budowie kompleksu sportowego w miejscowości [...]. Mieszkał tam wraz z rodziną w wynajętym mieszkaniu i pracował do końca grudnia 2015 roku. Nie brał udziału...