Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 50/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

, iż w zadaniu dot. przebudowy pomieszczeń nie jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie bądź zgoda Konserwatora Zabytków. Jednakże z przedstawionych we wniosku...
, że przebudowa piwnic [...]nie wymaga pozwolenia na budowę, gdyż ocena tego, czy jest ona poprawna należy do kompetencji ekspertów przeprowadzających ocenę merytoryczną. Ponadto...

III SA/Wr 773/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-25

były wykonywane w ramach decyzji (niezwiązane z projektem), że prowadzona jest książka obiektów (dziennik budowy) z aktualnymi wpisami i w związku z tym pozwolenie jest nadal aktualne...
o dofinansowanie pozwolenie na budowę. Powinno ono dotyczyć wnioskowanej inwestycji. Ostateczność pozwolenia na budowę należy potwierdzić pieczęcią (wpisem) właściwego organu...

II SA/Go 274/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-24

skarżącego złożony do organu w dniu 9 października 2015 r. W decyzji PINB powołał się m.in. na zgodność Inwestycji z pozwoleniem na budowę zmienionym w dniu...
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Instalacji w [...]. Zmiana polegała na budowie dwóch dodatkowych tuneli kompostowych, zmianie konstrukcji dachu...

III SA/Wr 105/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-23

o pozwolenie na budowę zamierza złożyć w terminie [...] r., a termin uzyskania pozwolenia przewiduje na koniec czerwca 2017 r. Zważywszy, że projekt zakładał budowę...
., Odnośnie kryterium 'plan realizacji inwestycji' wnioskodawca wskazał, że założył, iż czas potrzebny na pozyskanie pozwolenia na budowę będzie wynosił 8 miesięcy. Zgodnie...

III SA/Wr 603/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

lub będącej przedmiotem współwłasności - dla wszystkich działek, na których będzie realizowana operacja,, b) Załącznik 4 - decyzja o pozwoleniu na budowę, lub, Załącznik 5...
złożenia sprzeciwu do zgłoszenia o pozwoleniu na budowę., Ostatecznie wnioskodawca wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji administracyjnej i zwrot kosztów...

III SA/Wr 72/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-07

fotowoltaicznej, kosztów związanych z przygotowaniem projektu budowlanego elektrowni fotowoltaicznej i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, kosztów przygotowania umowy...
realizacji inwestycji. W przeciwnym razie firma nie ponosiłaby poważnych kosztów na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej., Dalej skarżący podniósł...

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

). Przedmiotowa ustawa wymienia budynek jako jeden z trzech typów obiektów budowlanych, przy czym zawiera też definicją legalną pojęcia 'pozwolenia na budowę', używanego w dalszym...
pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z art. 180 i nast. Prawa ochrony środowiska, zamiast zróżnicowania zakresu...

III SA/Wr 30/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-23

(...0 r., znak(...) , Starosta T udzielił pozwolenia na budowę i zatwierdził projekt budowlany(...) . W treści swojej decyzji Starosta T powołał się na decyzję Wójta...
budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane dopiero po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli jest wymagana). Do wniosku...

II SA/Łd 473/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-06

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] - pozwolenie na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz...
otrzymała pozwolenie na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach ew. 230 i 271 obręb...

II SA/Łd 636/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-12

oraz decyzję Starosty [...] z dnia [...]lipca 2013 r. nr [...] - pozwolenie na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych...
'Instalacja C.'). Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 24 sierpnia 2013 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę poprzedzone zostało uzyskaniem ostatecznej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   15