Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Kr 364/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-15

.: [...]), dalej 'decyzja WZ': w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r. (sygn...
.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...] z 29 maja 2006 r. (sygn...

II SA/Kr 1056/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-10

decyzji nr [...] z 4 stycznia 2005 r. - w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r...
. (sygn.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...]/06 z 29 maja 2006 r. (sygn...

II OSK 1558/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

w niezrealizowanej dotychczas ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budową nr [...] z [...] marca 2001r. zmienionej decyzją nr [...] z [...] kwietnia 2004r., zmienionej decyzją...
o pozwoleniu na budowę. Przewidziane w tej decyzji obiekty nie zostały przez inwestora wybudowane i oddane do użytku. W związku z tym inwestor jak i organ rozpoznający sprawę...

II SA/Bd 329/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

, w tym z możliwości przeniesienia. Pełnomocnik skarżącej wskazał także na różnicę miedzy pozwoleniem na budowę, które nie jest aktem trwałym (wygasa w przypadku zaniechania prac...
terenu uzyskano wiele różnych decyzji i zostają one wygaszone przy udzieleniu pozwolenia na budowę, gdy w ten sposób nieruchomość otrzymuje konkretne przeznaczenie. Nadto...

II SA/Bd 951/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-11

rozstrzygnięcia wskazał, że warunek zawarty w art. 63 ust. 5 u.p.z.p. został spełniony, jednakże w dniu [...] maja 2021 r. Starosta Ż. wydał pozwolenie na budowę...
/Wr 259/11 oraz WSA w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r., sygn. akt II SA/Po 516/15), iż w jego ocenie, pozwolenie na budowę konsumuje decyzję o warunkach zabudowy...

I SA/Ol 502/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
się o zwrot kwoty 640 zł jako nadpłaty w opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 KV, słupowej stacji transformatorowej...

II SA/Kr 215/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

o pozwoleniu na budowę z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz zatwierdził projekt budowlany zamienny. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego stała się ostateczna w dniu 27...
[...]) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych...

II OSK 762/19 - Wyrok NSA z 2022-03-10

), przez jego błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowym przyjęciu, że ma on zastosowanie jedynie w sytuacji obowiązywania w obrocie prawnym decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas...
gdy z brzmienia przepisu wynika konieczność wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę., W skardze kasacyjnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku...

I SA/Sz 817/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-24

pod nazwą 'G.' w S., wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej w łącznej wysokości [...] zł, w związku z wydaniem przez Starostę P. pozwolenia na budowę nr [...] z dnia 2...
listopada 2015 r., Pozwolenie na budowę obejmowało budowę:, - dróg osiedlowych z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych zlokalizowanych na działkach [...] , obręb...

VIII SA/Wa 416/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-23

trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a następnie [...] sierpnia 2014 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna [...] września...
zarzucił naruszenie przepisów prawa tj.:, 1) art. 61 ust. 1 u.p.z.p. poprzez błędną wykładnię i niezasadne przyjęcie, że istnienie decyzji o pozwoleniu na budowę czyni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100