Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 842/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-01

wielofunkcyjny 'B',, - pozwolenie budowlane zawarte w decyzji nr [...] z dnia 1 czerwca 2011 r. wskazuje na budowę ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego I - budynki...
, także objęcie tych prac jednym pozwoleniem na budowę., Mając na uwadze powyższe okoliczności, organ stwierdził, że w zaistniałej sytuacji doszło do sztucznego podzielenia...

V SA/Wa 2099/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę dróg gminnych. W kosztorysie inwestorskim dla zakresu 'kanalizacja deszczowa' nie dołączono założeń...
[...]jako miejsce realizacji operacji, podczas gdy działki tej nie odnotowano w decyzji o pozwoleniu na budowę ani w zgłoszeniu robót budowlanych,, d) sekcja IV...

V SA/Wa 2657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Gmina wyjaśniła, że wydane pozwolenia na budowę obejmują zakres operacji zgodny z zagospodarowaniem terenu jaki wykazano na mapach załączonych do wniosku, a rozbieżności...
w zestawieniu działek, które zostały ujawnione w postępowaniu przez organ wydający pozwolenie na budowę, w wyniku czego złożono wnioski korygujące te błędy. Gmina wymieniła działki...

V SA/Wa 527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

w planie sytuacyjnym projektu rozbudowy drogi gminnej ul. (...) w O.. Ponadto strona stwierdziła, że przekazała organowi decyzję o pozwoleniu na budowę...

V SA/Wa 321/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

dokumentów - wniosek należy uzupełnić o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone...
nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych oraz, co do załącznika 21/23, iż brak jest ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia...

II GSK 1489/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

być zgodne ze stanem faktycznym;, - w załączniku nr 21/23 - brak dokumentów - wniosek należy uzupełnić o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania...
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ wraz z oświadczeniem...

I SA/Ol 146/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-21

Powiatowego z dnia 24 lipca 2014 r., dotyczącym zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy oraz wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Z jednej...
r. Nr 89, poz. 414 ze zm.) odnoszą się bowiem do obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy...

V SA/Wa 404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności...
publicznej, o ile budowa ta zostanie zakończona przed dniem złożenia wniosku o płatność końcową - 2 punkty; liczba uzyskanych punktów - 0,, 6. Odcinek drogi objęty operacją...

III SA/Po 486/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3280,96 mb oraz zakup 1 szt. dmuchawy ciepła do budynku oczyszczalni ścieków w D. oraz poprawa warunków życia...
na odtworzeniu stanu pierwotnego, dopuszczając zastosowanie wyrobów budowlanych innych aniżeli użyto w stanie pierwotnym. Jeżeli więc załączona do akt dokumentacja nie pozwoliła...

V SA/Wa 2753/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-09

lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa operacja zgodnie z uzasadnieniem zgodności zakresu operacji polega...
popularyzującego i promującego amatorską r. l. i szerzącego wiedzę o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych (...). Pozwoli to podnieść atrakcyjność regionu...
1   Następne >   2