Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SAB/Wa 697/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

, nr REGON i NIP podmiotu, który na ww. nieruchomości prowadzi parking dla samochodów bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i bez decyzji o pozwoleniu na budowę;, 6...
zmiany sposobu użytkowania, bez decyzji o warunkach zabudowy, bez decyzji o pozwoleniu na budowę, itd.;, 7. imiona i nazwiska lub adresy do doręczeń dla wszystkich...

II SA/Sz 757/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-19

poszczególnych przedmiotów, z wyjątkiem kursu, z Podstaw Budowy Maszyn. Jednakże w końcu i z tego przedmiotu uzyskał pozytywną ocenę w dodatkowym terminie, bez powtarzania kursu...
, że tak późna rejestracja skarżącego na semestr zimowy wynikła z dobrej woli Prodziekana ds. studenckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, który pozwolił...

III SA/Gl 1173/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-21

się następująco., D.S., student piątego roku stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki [...] w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja...
być ujmowane takie projekty, które pozwoliły uczestnikom na zdobycie umiejętności, w których uczestniczyli oni jako osoby szkolone; w pkt 7. - takie, w których uczestniczyli...