Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II OZ 552/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie D. W. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 29 marca 2005 r. Sygn. akt III SA/Wr 467/04 o wezwaniu o uiszczenie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi D. W. na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 listopada 2003 r. Nr XII/75/03 w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na czynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy postanawia oddalić zażalenie

II SA/Op 428/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-07

Fabrycznej w Kluczborku, pominięto obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz wszelkie procedury wynikające z przepisów...
, nie dokonano analizy drogi przed przystąpieniem do prac budowlanych. Zdaniem skarżącego, w wyniku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę doszło do zaniżenia...

II OSK 2686/20 - Wyrok NSA z 2021-01-29

Skarga kasacyjna A. Sp. z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2020 r. sygn. akt II SAB/Sz 39/20 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na bezczynność Starosty K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę kasacyjną.

II SA/Łd 1176/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-01-31

pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-mieszkalnego postanowił: odrzucić skargę. W dniu 29 listopada 2005 roku G. B. wniósł jako pełnomocnik C. B., za pośrednictwem Starostwa...
Powiatu [...] w sprawie pozwolenia na budowę pawilonu handlowo-mieszkalnego, zobowiązującą skarżącego do usunięcia zgromadzonych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego...

II SA/Wr 276/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

ustawy - obligatoryjnie dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1...
. Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę (ust. 4)., Obszar ograniczonego...

II OSK 2769/12 - Wyrok NSA z 2014-04-18

: pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, analiza porealizacyjna i ewentualnie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie wyników tej analizy...
, z zastrzeżeniem ust. 5. Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę. Zgodnie...

III SA/Gd 16/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-02-25

dotyczącej udzielenia W. R. i K. W. pozwolenia na budowę garaży, gdyż uznali, iż nie jest on stroną niniejszego postępowania., Jak wynika z powyższego skarżący uruchomił...

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

jeszcze zabudowali nieruchomość stanowiącą przedmiot tej umowy na podstawie pozwolenia na budowę. Tymczasem, jak stwierdził Wojewoda, ani z treści uchwały...
związanej z podmiotem, który dokonał legalnej ( na podstawie pozwoleń na budowę ) zabudowy nieruchomości, to jednak mając na uwadze treść przedstawionej umowy dzierżawy...

II SA/Łd 334/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-07

Sprawa ze skargi S. K. na uchwałę Rady Powiatu w P. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi mieszkańca Powiatu [...] na Starostę Powiatu [...] i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

II SA/Po 93/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-23

skarg M. D. i J. D. na uchwały Rady Powiatu O. z dnia [...]września 2008 r. Nr [...] [...]grudnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie działalności Starosty O. postanawia skargi odrzucić /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak
1   Następne >   3