Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SA/Op 547/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-18

składki na ubezpieczanie społeczne były opłacane. Natomiast pozostałe załączone dokumenty, tj. decyzja z 1985 r. o pozwoleniu na budowę i zawiadomienie z dnia 10.08.2006 r...

I SA/Op 547/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-24

- pozwolenie na budowę oraz zawiadomienie o nadaniu nieruchomości numeru porządkowego). Wskazał, że także z operatu szacunkowego bezspornie wynika, że na działce stoi budynek...

V SA/Wa 427/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-02

przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym jednak wypadku, ustawodawca użył wprost sformułowania, iż 'decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.', Pojęcie to jest odmienne, od sformułowania z ustawy o pomocy publicznej, o wydaniu decyzji na podstawie decyzji...

V SA/Wa 426/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-12

zostały wykonane, a postępowanie toczy się w sprawie pozwolenia na budowę ( wyrok SN z 12.03.1993r., IIIARN 2/93, nie publ.); zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...
społeczne własne oraz ubezpieczenie społeczne za pracowników za okres ... r., wskazując, iż jej sytuacja życiowo- finansowa nigdy nie pozwoli na spłatę zadłużenia...

V SA/Wa 2305/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

pozwolenia na budowę ( wyrok SN z 12.03.1993r., IIIARN 2/93, nie publ.); zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasły na skutek upływu czasu, na jaki zostały wydane...

V SA/Wa 396/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-16

Sprawa ze skargi J. B. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Uchyla zaskarżoną decyzję.

I SA/Gl 671/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-08

, że na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponosi miesięcznie opłatę w kwocie 1010,40 zł. Wskazał też, że jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego w budowie i posiada...
bieżącego roku obroty WN wyniosły 1715,96 zł, obroty MA 1845 zł, a saldo końcowe 148,61 zł), prowadzonej przez siebie budowy (m.in. faktur potwierdzających wydatki...

III SA/Łd 655/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-08

waloryzacji. Wskazując na powyższe przepisy podkreśliła że ZUS powinien przyjąć wartość wkładu mieszkaniowego, jaką miał on w momencie wniesienia go do spółdzielni, co pozwoli...
według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy miedzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków...

III SA/Łd 653/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-08

mieszkaniowego, jaką miał on w momencie wniesienia go do spółdzielni, co pozwoliło by na należyte uwzględnienie jej faktycznego wzbogacenia się. Ponadto podkreśliła...
w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy miedzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych...

I SA/Ol 296/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-08

kwota nie pozwoliła na spłatę całości zobowiązań z uwagi na wysoki koszt przeprowadzonego remontu i wyłączenie części hotelu z eksploatacji. Skarżący poinformował...
, że na budowę hotelu zaciągnął kredyt w banku, który musi na bieżąco spłacać. Dodatkowo do spłaty pozostają niezapłacone podatki od nieruchomości oraz składki ZUS powstałe...
1   Następne >   +2   +5   +10   15