Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Kr 604/02 postanawia: 1) stwierdzić, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, 2) przyznać...
w sprawie ze skargi K. i M. M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II OPP 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

z dnia [...] grudnia 2003 r., nr [...], zn. [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
i pozwoleniu na budowę. Chociaż wniosku tego Sąd dotychczas nie rozpoznał, to nie wywiera to wpływu na ocenę czy w postępowaniu zaszła nieuzasadniona zwłoka...

II OPP 6/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-13

budowlanego i wydania pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a 1) stwierdzić, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, 2) przyznać M. B. od Skarbu...
i udzieleniu państwu M. i M. T. pozwolenia na budowę - przebudowę budynku gospodarczego na mieszkalny wraz z rozbudową i budową infrastruktury technicznej na działkach...

II OPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga Z. C. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt 7/IV SA 2546/02 w sprawie ze skargi Z. D. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2002r., Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego p o s t a n a w i a oddalić skargę na przewlekłość postępowania

II OPP 23/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga A. P. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 111/04 w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2003r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania p o s t a n a w i a 1) stwierdzić, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, 2) przyznać A. P. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sumę pieniężną w wysokości...

II OPP 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego...