Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

IV SA/Wa 3231/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

ust. 2 p.z.p. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 20a Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę budowa telekomunikacyjnych linii kablowych. W związku z tym Prezes UKE uznał...
, że dla wybudowania telekomunikacyjnej linii kablowej nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, co zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 2 p.z.p., oznacza brak podstaw...

IV SA/Wa 71/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo, - niewymagające pozwolenia na budowę...
';, w myśl natomiast art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) nie wymaga pozwolenia na budowę, budowa...

I SA/Wa 441/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

przepisów ustawy Prawo budowlane, podczas gdy:, a) z samowolą budowlaną mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy budowa obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę...
linii kablowej nie wymaga, ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia, przez co nie ma prawnej możliwości wykonania jej legalizacji na podstawie przepisów...

VI SA/Wa 4/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-22

2007 r. do dnia [...] września 2007 r. na podstawie pozwolenia nr [...] oraz nadpłaty w kwocie [...] zł z tytułu opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością...
w okresie od dnia [...] lipca 2007 r. do dnia [...] września 2007 r. na podstawie pozwolenia nr [...]., Podstawą prawną przyjętą w obydwu decyzjach Prezesa UKE był art. 75 par. 2...

II GSK 1232/20 - Wyrok NSA z 2021-02-23

. Stanowisko WSA w Gdańsku zostało bowiem sformułowane odnośnie do innej przedmiotowo kategorii spraw (zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę) oraz - co istotne - postępowanie w tej sprawie było prowadzone w następstwie wniosku strony - inwestora, zaś organ nie był konsekwentny w stosowaniu doręczeń w formie...

II GSK 2592/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

telekomunikacyjnych, decyduje podmiot uprawniony z rezerwacji, składając do Prezesa UKE odpowiedniej treści wniosek, o wydanie pozwolenia radiowego na wykorzystywanie...
częstotliwości. W okresie pomiędzy uzyskaniem prawa do dysponowania częstotliwością na podstawie rezerwacji, a uzyskaniem pozwolenia faktyczne wykorzystywanie częstotliwości...

II SAB/Wa 247/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Spółkę drogą mailową, że informacje dotyczące budowy Elektronicznego Sytemu Aukcyjnego nie stanowią informacji publicznej., W dniu 14 marca 2014 r. P. Sp. z o.o. skierowała...
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Z ww. Umowy wynika jednocześnie ścisłe powiązanie ESA oraz szczegółowych wytycznych co do budowy i funkcjonalności tego systemu...

VI SA/Wa 4095/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

zauważyła, że zaskarżona decyzja z dnia [...] września 2014 r. została wykonana w dacie, w której Prezes UKE wydał pozwolenie radiowe na rzecz S. S.A., w związku z czym...
podkreśliła przy tym, że pozwolenia radiowe umożliwiające wykorzystywanie zarezerwowanej częstotliwości nie mają charakteru samoistnego. Izba ponownie wskazała, że intencją...

II GSK 2509/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

oraz 842-847 MHz', stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,, 7. zwolnił z obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego do używania urządzenia radiowego, wykorzystującego...
801-806 MHz oraz 842-847 MHz', stanowiącym integralną część decyzji, które podlega wpisowi do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, o którym mowa w art. 144c...

VI SA/Wa 689/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

przedsiębiorcami. Dokumentacja zawiera szczegółowe informacje odnośnie technologii wykorzystywanej przez I. oraz sposobu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Tym samym...
technologię budowy instalacji telekomunikacyjnych, powoduje, że uzyskanie przez Skarżącą informacji dotyczących sposobu budowy światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej...
1   Następne >   +2   6