Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Ol 798/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-11

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę - wznowienia postępowania oddala skargę. Decyzją nr '[...]' z dnia 27 maja 2011 r., Prezydent Miasta '[...]', na wniosek...
inwestora - Gminy '[...]', zatwierdził projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany '[...]' i udzielił pozwolenia na budowę boiska piłkarskiego...

II SA/Ol 870/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-29

niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o. o. na decyzję Wojewody z dnia '[...]','[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja...
: '[...]', orzekającą o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu skarżącej Spółce pozwolenia na budowę fotowoltaicznej instalacji wytwarzającej elektryczność ze źródła...

II SA/Rz 1866/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-03

prawomocne pozwolenie na budowę - decyzja Starosty [...] z dnia [...] lutego 2021 r., nr [...]. W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę końcowo H.J. miał zapewniony...
pozwolenie na budowę. Według twierdzeń H.J. właśnie taka sytuacja miała miejsce, gdyż pozwolenie na budowę zostało uchylone (dotyczyło ono właśnie tych niedokończonych...

II OSK 2743/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-26

-budowlanych w sprawie dotyczącej budynku garażowo-gospodarczego wybudowanego, zrealizowanego z istotnymi odstępstwami od pozwolenia na budowę. Zarzut skargi kasacyjnej...
postępowania, tj. po wydaniu rozstrzygnięcia przez właściwy organ prowadzący postępowanie główne - w tej sprawie dotyczące istotnego odstępstwa od pozwolenia na budowę. Wynika...

II OSK 1235/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

drogowej na podstawie przepisów specustawy drogowej nie jest związany decyzjami o pozwoleniu na budowę, czy decyzjami o warunkach zabudowy wydanymi dla działek objętych...
inwestycji drogowej z punktu widzenia możliwości korzystania z uprawnienia wynikającego z udzielonego wcześniej skarżącym pozwolenia na budowę. Zrealizowane przez K. sp. k...

II SA/Ol 1098/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-06

Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję...
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowę przyłącza energetycznego zalicznikowego, przyłącza...

II SA/Ol 406/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-28

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na remont, przebudowę, rozbudowę budynku I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. orzeka...
sądowego. Wnioskiem z dnia 6 października 2008 r. P. spółka z o.o. w Warszawie wystąpiła o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na remont, przebudowę...

II OSK 1857/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-14

Skarga B. R. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2021 r. sygn. akt II OSK 2814/20 w sprawie ze skargi kasacyjnej B. R. i G. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. sygn. akt VII SA/Wa 238/20 w sprawie ze skargi B. R. i G. S. na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] listopada 2019 r. znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej posta...

II SA/Ol 103/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-26

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę - umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
[...] Starosta, po rozpatrzeniu wniosku inwestora G.W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach tworzenia...

II OSK 2402/21 - Wyrok NSA z 2022-01-26

Skarga kasacyjna G. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2021 r. sygn. akt VII SAB/Wa 51/21 w sprawie ze skargi G. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie [...] Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy oddala skargę kasacyjną
1   Następne >   +2   4