Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2221/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

do wykonania robót budowlanych jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wymagane przez prawo budowlane (art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego)., Wynika...
się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu...

II GSK 2947/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

i zdrowotnych i to w zakresie w jakim wynikają one z pozwolenia na budowę i przepisów wykonawczych. Tak więc w rozpatrywanej sprawie istotne jest nie to czy wskazane...

II GSK 2946/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

i to w zakresie w jakim wynikają one z pozwolenia na budowę i przepisów wykonawczych. Tak więc w rozpatrywanej sprawie istotne jest nie to czy wskazane przez świadczeniodawcę...

VI SA/Wa 2439/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-07

uruchomimy zasilanie kriostymulacji parami azotu. Dodatkowym elementem potwierdzającym ten stan rzeczy jest fakt iż od dnia [...].07.2010r. zgodnie z pozwoleniem na budowę...

VI SA/Wa 1254/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

telekomunikacyjnych z przebiegiem kanału odwadniającego od wsi [...] do wsi [...] w ramach budowy stopnia wodnego [...] (dokumentacja do pozwolenia budowlanego) oraz opracowaniu...

VI SA/Wa 2103/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

było 'wykonanie dwukrotnego przewozu materiałów Zamawiającego z [...] przy ul. [...], na budowę Zamawiającego w [...], przy ul. [...]'. Termin odbioru dzieła strony ustaliły...
przez Zainteresowanego i polegające wykonaniu dwukrotnego przewozu materiałów Zamawiającego z [...] przy ul. [...], na budowę Zamawiającego w [...], przy ul. [...], nie miały charakteru...

VI SA/Wa 863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

. umowy o dzieło lub ich realizację zleca odrębnym podmiotom gospodarczym. O potrzebach niezbędnych do realizacji danego zadania decydują prowadzący budowy kierownicy budów...
lub kierownicy robót (...). Nadzór nad każdą prowadzoną przez Spółkę budową sprawowali zatrudnieni przez kontrahenta Spółki inspektorzy nadzoru, którzy sprawdzali...

VI SA/Wa 1475/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-23

się z niepowodzeniem., W jego ocenie, skazywanie pacjenta na oczekiwanie w niepewności na rozwój przedsięwzięcia - budowę tego typu ośrodka w Polsce w sytuacji...
wyjaśniające pozwoliło ustalić, że wnioskowane leczenie, może być zrealizowane w kraju zarówno w placówkach lecznictwa otwartego jak również zamkniętego, w ramach umów...

VI SA/Wa 1405/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

zabytkowym, renowacja i rekonstrukcja wnętrza obiektu, rekonstrukcja tynków, detali architektonicznych, cegły, nadzór kierownika budowy przy renowacji obiektu zabytkowego...
poddane pozytywnej ocenie także przez kierownika budowy, który z ramienia Skarżącego dokonywał oceny jakości wszelkich prac wykonywanych na terenie budowy, na którym dzieło...

VI SA/Wa 1467/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

wnioskowanego leczenia poza granicami kraju i stwierdził, że zastosowanie jednorazowej kuracji przeciwobrzękowej w ośrodku niemieckim pozwoli na okresową poprawę stanu...
nie poczynił., Obowiązkiem Prezesa NFZ jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które pozwoli na ocenę możliwości lub ich braku wykonania wnioskowanego świadczenia...
1   Następne >   3