Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

Do robót budowlanych i obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia mogą być stosowane przepisy art. 50...
. 290, ze zm.) znajdują zastosowanie w stosunku do robót budowlanych i obiektów budowlanych, których realizacja nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę...

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

budowlana mogła być prowadzona legalnie, jak i aby 'zalegalizowanie robót budowlanych wykonanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia' było możliwe, prowadzi do wniosku...
Praw Obywatelskich podkreśla się, że w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

równego traktowania obywatela i poczucia sprawiedliwości podmiotów, które występowały o uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, ale z uwagi na inne przeznaczenie...
znaczenie winno mieć ustalenie, że obiekt wybudowany bez pozwolenia na budowę nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II OPS 2/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądowym pozwoli wyeliminować różnicę stanowisk zajmowanych przez sądy administracyjne, złożony wniosek należy uznać za w pełni...
budowę (rozbudowę) dróg innych niż drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych (por. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. II OSK 1111/08...

II OPS 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

z decyzją o pozwoleniu na budowę w ramach jednej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej., W rezultacie tej nowelizacji organ administracji, rozpoznając...
przy tym, iż 'decyzja lokalizacyjna i zawarte w niej rozwiązania o charakterze ogólnym będą wiązały organ architektoniczno-budowlany, który w pozwoleniu na budowę będzie określał...

II OPP 32/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-06

Skarga M. W.-S. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sygn. akt OSK 1496/04 w sprawie ze skargi kasacyjnej M. W.-S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 czerwca 2004 r., sygn. akt II SAB/Kr 136/02 w przedmiocie odrzucenia skargi M. W.-S. na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia oddalić skargę na przewlekłość postępowani

II GPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-05-16

mogą zostać zaprogramowane lub przeprogramowane w celu wykorzystywania ich w kasynach jako automaty do gier hazardowych, co pozwoliłoby na wyższe wygrane...