Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Wr 939/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-04-02

na wniosek B. sp. z o.o. decyzja Starosty K. z 18 lutego 2014 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę dotyczyła 3 budynków z apartamentami turystycznymi wraz z wjazdem...
r., poz. 1409 ze zm.). W uzasadnieniu ww. decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wskazał, że inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy...

I SA/Sz 49/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-25

Starosty [...] z dnia [...] września 2014 r., która dotyczyła projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podał, że wydatki...
nr: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]. Organ podatkowy podał, że Starosta [...] w K. decyzją z dnia [...] września 2014 r. wydał pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego budynek mieszkalny...

I SA/Op 258/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-27

których w latach 2014-2015 dokonywała odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów (jak również uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę i użytkowanie...
, reprezentowana przez prezesa zarządu A. O., wystąpiła w dniu 5 lipca 2012 r. do Starostwa powiatowego w [...] z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego. W dniu 1...

I SA/Rz 35/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-21

pozwolenia na budowę inwestycji., Wartość robót, których dotyczyła umowa, określono na 16.000.000 zł netto, płatne na podstawie faktur VAT. Podstawą do wystawienia faktury...
. 1.600.000,00 zł netto po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycji,, 80% wartości inwestycji, tj. 12.800.000,00 zł netto płatne w miesięcznych transzach przez czas trwania...

I SA/Rz 43/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-26

rozpoczęcia robót budowlanych - 14 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę inwestycji., Wartość robót, których dotyczyła umowa, określono na 16.000.000 zł netto...
następujący harmonogram płatności:, 10% wartości inwestycji, tj. 1.600.000,00 zł netto po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycji,, 80% wartości inwestycji, tj...

I SA/Sz 136/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-12

., nr [...]) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku usług turystycznych z lokalami apartamentowymi; projekty budowlane inwestycji...
uwierzytelnionych kserokopii decyzji, dotyczących pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie decyzji Starosty K. o zatwierdzeniu projektów...

I SA/Ol 549/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

Starosta wydał na wniosek O decyzję o pozwoleniu na budowę hotelu Następnie aktem notarialnym Repertorium z dnia 03.06.2017r. E.K., działający jako syndyk masy upadłości...
dokumentację projektową i techniczną oraz uzyskane pozwolenia budowlane. Również umowy jakie w późniejszym okresie podpisała spółka z o.o. Az podmiotami mającymi prowadzić w G...

I SA/Rz 821/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

, w dniu 9 października 2015 r. wystąpił o wydanie mu pozwolenia na budowę, która miała obejmować przebudowę budynku handlowo-usługowego, na budynek podmiotu wykonującego...

I SA/Kr 389/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-21

. Stosownie do art. 28 § 1, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy, zgodnie z art. 41 cyt. ustawy, następuje...
, przez co z uwagi na upływ czasu utrudniona jest prezentacja kosztów jego budowy., W dniu 6 stycznia 2012r. rzeczoznawca z Biura Wycen Nieruchomości, sporządził wycenę...

I SA/Op 279/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-25

, przez wadliwe ustalenie stanu faktycznego sprawy i błędne stwierdzenie, że skoro wydatki poniesione przez Spółkę na budowę [...] stanowią inwestycję zrealizowaną na obcym gruncie...
. 29a ust. 1 u.p.t.u., przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na ustaleniu, że kwota należna za poczynienie nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę...
1   Następne >   +2   5