Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

poprzez wszczynanie postępowań administracyjnych w zakresie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - jako że w świetle ww. postanowień...
2010 r. to wówczas organ administracji publicznej załatwiający sprawę pozwolenia na budowę takiej inwestycji obowiązany będzie interpretować przepisy planu w taki...

II SA/Ke 542/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-22

sprawy ze skargi K.S. na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy C. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: odrzucić...
(WINB), skargę na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy C. z dnia [...], znak: [...] udzielającą M.Ł. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego położonego w C. przy ul. K...

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

. Postanowiono mianowicie tym zapisem, że w granicach stref konserwatorskich wymagane jest uzgadnianie i uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wszelką...
opisała zupełnie nowe w stosunku do zapisu ustawowego okoliczności, zaistnienie których spowoduje konieczność uzyskania pozwolenia lub współdziałania organu nadzoru...

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

kultury współczesnej. Wojewoda wskazał, że możliwość ustalania w planie miejscowym działań wymagających uzgodnienia bądź uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora...
przez radę gminy dodatkowych, poza ustawowymi sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie lub współdziałanie organu nadzoru konserwatorskiego. W konsekwencji, za wadliwe...