Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

I SA/Wa 2210/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

otrzymania przez nią działki w celu prowadzenia na niej pensjonatu, otrzymania pozwolenia na budowę pensjonatu, otrzymania kredytu na budowę pensjonatu w [...] oraz opłacania...
była właścicielką przedsiębiorstwa pensjonatowego '[...]' w [...]. Biegły odszukał jedynie dokumenty dotyczące procedury pozwolenia na budowę obiektu pensjonatowego...

I OSK 680/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

działki w celu prowadzenia na niej pensjonatu, otrzymania pozwolenia na budowę pensjonatu, otrzymania kredytu na budowę pensjonatu w J. i opłacania przez nią na rzecz...
jedynie dokumenty dotyczące procedury pozwolenia na budowę obiektu pensjonatowego na parceli nr [...] bloku [...] (aktualna działka nr [...]) w J., na przełomie lat 1934/35...

VII SA/Wa 2906/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

którego organ udziela indywidualnemu podmiotowi uprawnienia (np. udziela pozwolenia na budowę), lub określa nakaz określonego zachowania (np. nakazuje rozbiórkę budynku...

V SA/Wa 995/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

również rozeznania rynku dla usług w ramach zadania 'Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji Budowa Szpitalnego Oddziału...
wyjaśniła, że w analizie wariantów przedstawioną w pkt D.2 wniosku jednoznacznie wskazano, że podczas budowy, eksploatacji oraz zamknięcia Projektu nie będzie ponoszone...

IV SA/Wa 570/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

przesłankach i dowodach., Ponadto skarga podnosi, że na tym samym budynku uzyskał pozytywną opinię i pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej inny operator...
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej GSM na dachu budynku Ośrodka Wczasowego R. położonego w obszarze...

VII SA/Wa 572/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

, mającym za przedmiot stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. Minister Zdrowia orzekając w sprawie uznał, że postępowanie w tej sprawie jako bezprzedmiotowe należy...

IV SA/Wa 899/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-18

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Artykuł 59 ust. 1 stosuje się też do zmiany zagospodarowania terenu, który nie wymaga pozwolenia na budowę...
ust. 1 powołanej ustawy chodzi wyłącznie o zmianę zagospodarowania terenu polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także o zmianę...

VI SA/Wa 1985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

. nr [...] w przedmiocie dokonania zmiany danych objętych pozwoleniem na obrót produktem biobójczym oddala skargę Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych...
. o odmowie dokonania zmiany danych objętych pozwoleniem nr [...] z dnia [...] maja 2014 r. na obrót produktem biobójczym [...] w części polegającej na zmianie punktu 'Środki...

VI SA/Wa 1932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

. nr [...] w przedmiocie dokonania zmiany danych objętych pozwoleniem na obrót produktem biobójczym oddala skargę Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych...
. o odmowie dokonania zmiany danych objętych pozwoleniem nr [...] z dnia [...] maja 2014 r. na obrót produktem biobójczym [...] w części polegającej na zmianie punktu 'Środki...

VII SA/Wa 1040/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-21

. 1 ustawy zmieniającej ustawę uzdrowiskową było jedynie pozwolenie na dalsze funkcjonowanie w strefach uzdrowiskowych zakładów przemysłowych istniejących przed dniem...
poprzedzającej ewentualne pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych'., Dla tej inwestycji Burmistrz Miasta N. wydał [...] lutego 2022 r. zgodną z prawem decyzję...
1   Następne >   3