Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II OSK 509/07 - Wyrok NSA z 2007-06-19

mogą zostać zaprojektowane zarówno na etapie przygotowania projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę, jak również po wykonaniu analizy porealizacyjnej...
etapie, a mianowicie na etapie przygotowania obiektu budowlanego w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę., S. H. w dniu 11 kwietnia 2006 r. wniósł...

I OSK 514/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpił o pozwolenie na budowę. Z akt sprawy nie wynika, aby inwestor wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do wystąpienia o pozwolenie...
prawa do terenu lub je utracił, albo w ciągu roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpił o pozwolenie na budowę. Z akt sprawy nie wynika, aby inwestor wystąpił...

I OSK 79/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

do terenu lub je utracił, albo w ciągu roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpił o pozwolenie na budowę. Z akt sprawy nie wynika, aby inwestor wystąpił z wnioskiem...
o przedłużenie terminu do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Okoliczność ta oznacza, jak wywodził Minister, że decyzja Naczelnika Gminy G. z dnia [...] sierpnia 1982 r...

I OSK 1645/06 - Wyrok NSA z 2007-12-12

roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpił o pozwolenie na budowę., W związku z powyższym, w ocenie organu, decyzja będąca decyzją lokalizacyjną dla Kopalni...
którego udzielono pozwolenia na budowę Kopalni '[...] ' w G.., W ocenie Wojewody Ś. przedmiotowa decyzja wywłaszczeniowa, rażąco narusza art. 3 ust 1 ustawy z dnia 12 marca...

I OSK 535/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

prawa do terenu lub je utracił albo w ciągu jednego roku od zatwierdzenia planu nie wystąpił o pozwolenie na budowę. Ponieważ w aktach brak dokumentu potwierdzającego...
, że inwestor wystąpił o przedłużenie terminu do wystąpienia o pozwolenie na budowę, uznać należy, że decyzja z dnia [...] maja 1980 r. utraciła ważność przed wydaniem decyzji...

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na to, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w art. 32 ust. 2 pkt 4 wymaga dla uzyskania pozwolenia na budowę...
, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych., Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do wniosku o pozwolenie...

I OSK 186/07 - Wyrok NSA z 2008-02-21

wskazanego terminu ich zakończenia będzie możliwe, o ile inwestor uzyska wcześniej pozwolenie na budowę i rozpocznie prace budowlane najpóźniej w końcu I kwartału 2006r...
. Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest natomiast możliwe bez wykazania się prawem do dysponowania terenem dla całości inwestycji, co - przy braku możliwości nabycia...

I OSK 1653/06 - Wyrok NSA z 2007-11-27

przez Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowych tj. pozwolenia z dnia [...] grudnia 1949 r. na budowę budynku przy ul. [...] oraz ustaleń dokonanych przez Sąd Apelacyjny...
zgromadzonego w sprawie, związanego z ustaleniami dotyczącymi budowy budynku na przedmiotowej działce. Błędne bowiem ustalenie, że na przedmiotowej działce istniał budynek...

VII SA/Wa 151/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

i pozwoleń na użytkowanie. Oficjalne uruchomienie [...] Kolei [...] dla pasażerów planowane jest w drugiej połowie 2015 r.'., W dniu [...] czerwca 2014 r. Prezes UTK...
w ustawie. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na: pkt 1 - budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, pkt 2...

I OSK 1168/07 - Wyrok NSA z 2008-07-30

, to jest pod budowę [...]., Prezydium Rady Narodowej w [...] W., orzeczeniem z dnia [...] wyjaśniło, że orzeczenie administracyjne wydane zostało wyłącznie na grunt...
[...] pod budowę [...]., Pismem z dnia [...] Kierownik Pracowni Urbanistycznej w W. zakomunikował, że realizacja wyżej opisanego celu na tym terenie przewidziana...
1   Następne >   2