Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 1479/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Miasta K. nie był organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę, w związku z czym Wojewoda winien stwierdzić nieważność decyzji Prezydenta, zamiast utrzymywać ją w mocy...
był wydać pozwolenie na budowę. Sąd podzielił akcentowane przez Komisję Egzaminacyjną II uwagi dotyczące niedostrzeżenia przez zdającego rzeczywistego uchybienia polegającego...

II GSK 1511/15 - Wyrok NSA z 2017-03-02

projekt do sporządzenia szczegółowego projektu budowlanego, który stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także nadal wykorzystywać...
w ciągu następnych kilkunastu lat podczas budowy kolejnych oddziałów spółki. Spółka chce mieć możliwość jak najszerszego, swobodnego i nieograniczonego miejscem oraz czasem...

VI SA/Wa 324/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-31

172 mającego następującą postać:, 'Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała...
się ostateczna lub budowa została przerwana, na czas dłuższy niż dwa lata, a to oznacza:, A. wygaśnięcie z mocy prawa pozwolenia na budowę,, B. konieczność wydania...

II GSK 394/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została...
przerwana, na czas dłuższy niż dwa lata, a to oznacza: A. wygaśnięcie z mocy prawa pozwolenia na budowę; B. konieczność wydania przez właściwy organ decyzji o stwierdzeniu...

VI SA/Wa 222/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stroną nie jest:, A. inwestor,, B. kierownik budowy,, C. zarządca nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu...
, że zacytowany przepis artykuł 28 ust. 2 Prawa budowlanego wymienia krąg osób, którym przysługuje prymat strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Kierownik...

II GSK 602/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

, tj. świadectwa charakterystyki energetycznej, pozwolenia na budowę i 'pozwolenia na użytkowanie'. Nie wskazała zarówno podmiotu, który dokument wydał, daty ich wydania...
, jak i treści. Ponadto należałoby się również zastanowić nad celowością powołania zarówno pozwolenia na budowę oraz przyjęcia do użytkowania., Sformułowanie zamieszczone...

VI SA/Wa 300/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-23

, który jest chodnikiem) wymaga, na podstawie art. 28 prawa budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa chodnika asfaltowego, z uwagi na to że jest on częścią drogi, związana...
jest z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do właściwego organu, w przypadku gdyby przedmiotowa budowa następowała...

II SA/Wa 2583/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

też, że w jego sprawie nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w § 8 ust. 2; nie starał się bowiem o pozwolenie na budowę domu, ani też nie otrzymał prawa do innego lokalu...
z przesłanek wymienionych w § 8 ust. 2; nie starał się bowiem o pozwolenie na budowę domu, ani też nie otrzymał prawa do innego lokalu mieszkalnego (§ 8 ust. 2 pkt 1). Uznał...

I OSK 2017/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

. 2; nie starał się o pozwolenie na budowę domu, ani nie otrzymał prawa do innego lokalu mieszkalnego (§ 8 ust. 2 pkt 1)., Decyzją z [...] 2009 r. nr [...] (dalej decyzja...
zarządzenia. Podał, że w jego sprawie nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w § 8 ust. 2 zarządzenia: nie starał się o pozwolenie na budowę domu, ani nie otrzymał...

VI SA/Wa 1484/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-09

przepisów nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie,, B. na jego żądanie w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu,, C...
. najpóźniej w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie'., Prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź 'B', oparta na treści art. 21 ust. 1...
1   Następne >   3