Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Lu 623/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-30

w W. na decyzję Wojewody L. z dnia [...] czerwca 2021 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Zaskarżoną...
. w przedmiocie pozwolenia na budowę, Wojewoda L. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Stan sprawy przedstawia się następująco:, Wnioskiem z [...] lipca 2016 r. Spółka wystąpiła...

II SA/Lu 622/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-30

w W. na decyzję Wojewody L. z dnia [...] czerwca 2021 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Zaskarżoną...
. w przedmiocie pozwolenia na budowę, Wojewoda L. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Stan sprawy przedstawia się następująco:, Wnioskiem z [...] lipca 2016 r. Spółka wystąpiła...

II SA/Rz 188/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-20

: [...], którym wstrzymano wykonanie ostatecznej decyzji Starosty [...] z [...] lutego 2015 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...
organu I instancji o wstrzymaniu wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Postanowienie to nie obliguje strony skarżącej...

II SAB/Bd 74/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-11-20

, że myjnia przy ul. [...] została wybudowana na podstawie pozwolenia na budowę nr [...] z [...] stycznia 2016 r. i decyzji zmieniającej z [...] sierpnia 2016 r., wydanych...
przez Starostę W. . Wydane przez Starostę pozwolenie na budowę zostało uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z [...] grudnia 2016 r. (sygn...

I SA/Wa 986/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

społeczności, którzy ponieśli znaczne wydatki na budowę realizowaną zgodnie z przepisami prawa, a zatem m.in. także na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która wydana została...
AZP 23/93, wskazała, że zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji, pomimo zaistnienia...

I SA/Wa 987/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

pozwolenia na budowę. Na działce nr [...] pobudowano parking i stację transformatorową. Skarżąca zaznaczyła, że w latach 2012 -2013 w ramach projektu [...] Programu Odnowy Wsi...
znaczne wydatki na budowę, realizowaną zgodnie z przepisami prawa, a zatem, m.in. także na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżąca powołując się na uchwałę...

I SA/Wa 988/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

, którzy ponieśli znaczne wydatki na budowę realizowaną zgodnie z przepisami prawa, a zatem m.in. także na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżąca powołując...
się na uchwałę Sądu Najwyższego z 18 listopada 1993 r., sygn. akt: III AZP 23/93, wskazała, że zrealizowanie inwestycji na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wyłącza...

I SA/Wa 1442/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

nr [...]) - z obrębu [...]., Mając tytuł prawny do dysponowania gruntem Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na regulacji Potoku [...] wraz z przebudową...
marca 2012 r. decyzja Wojewody [...] z [...] lutego 2012 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę)., Roboty zostały wykonane do 12 listopada...

III SA/Lu 1281/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-20

- pod adresem [...] T. L.. Przedłożyła decyzję administracyjną z dnia [...] grudnia 2010 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla E. i D. B., do powyższej decyzji...
pobytu decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest tytułem prawnym, który stanowi potwierdzenie własności. Ponadto wyjaśnił, że na przedmiotowej działce w dalszym ciągu...

III OSK 4612/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzaniu powierzchni gruntu...
, a co za tym idzie czynności tej nie można zakwalifikować jako realizacji obiektu budowlanego nie wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Rację ma skarżąca...
1   Następne >   +2   +5   11