Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 3364/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

powierzchni i składników nieruchomości. Wojewoda wskazał, że również pozwolenie na budowę oraz plan budowy domu nie przesądzają, że budowa ta została wykonana, albowiem...
stanowią jedynie potwierdzenie zamierzenia budowlanego, zaś adnotacje o rozpoczęciu i zakończeniu budowy znajdujące się na tym dokumencie, wobec braku opatrzenia...

I OSK 2123/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

sytuacyjny z dnia 26 lipca 1935 r. złożony do akt sprawy również nie zawiera danych odnośnie powierzchni i składników nieruchomości. Wojewoda wskazał, że również pozwolenie...
na budowę oraz plan budowy domu nie przesądzają, że budowa ta została wykonana, albowiem stanowią jedynie potwierdzenie zamierzenia budowlanego, zaś adnotacje o rozpoczęciu...

I SA/Wa 553/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków, ponieważ zabudowała tę nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Wniosek o uwłaszczenie...
ten został wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę z [...] sierpnia 1969 r. udzielonego poprzednikowi prawnemu Spółdzielni., Powyższe okoliczności wskazują, w ocenie...

I SA/Wa 70/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-06

nieruchomości położonej w B. nad B. przy ul. [...]. Świadczą o tym takie dokumenty jak projekt budowlany i pozwolenie na budowę drewnianej oficyny z dnia [...] sierpnia 1928 r...

I SA/Wa 398/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

materiałem ogniotrwałym M. M. w m. L. przy ul. [...] wraz z zaświadczeniem Magistratu m. L. z dnia 1 czerwca 1931 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę domu drewnianego krytego...

I SA/Wa 2653/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

na jej podstawie pozwolenie na budowę budynku hangaru jachtowego, poparte decyzją wstępną o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości w 1961 r. w wieczyste użytkowanie, złożony w terminie...

I SA/Wa 1347/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-21

o pozwoleniu na budowę [...] z 1938 r., Wojewoda [...] pismem z dnia 16.02.2010 r. poinformował wnioskodawcę o nieprawidłowościach w operacie, przytaczając wnioski końcowe...

IV SA/Wa 2724/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

postępowania o wydanie pozwolenia (na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - przyp. Sądu) są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją...
w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 1) wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 2) właściciel wody, 3) właściciel urządzeń...

I SA/Wa 2072/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-04

) zawiadomienia R. G. z dnia 28 kwietnia 1936 r. o przeniesieniu przedsiębiorstwa z [...];, 7) napisanego ręcznie pozwolenia na nadbudowę III piętra przy ul. [...] z dnia...
strony napisanego ręcznie pozwolenia na wykonanie wejścia do lokalu sklepowego przy ul. [...], udzielonego R. G. w 1936 r. oraz kserokopię spisu znacjonalizowanych budynków...

I OSK 2725/14 - Wyrok NSA z 2016-10-06

4 x 3 m, podłogach drewnianych i roku budowy - 1904, komorą o wymiarach 8 x 4 x 2m o jednej ścianie murowanej, trzech ścianach drewnianych, krytej blachą ocynkowaną...
roku budowy - 1920., Decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] Wojewoda [...] orzekł o odmowie potwierdzenia L. M., M. B. i A. S. prawa do rekompensaty z tytułu...
1   Następne >   2