Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

V SA/Wa 110/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

zamienne pozwolenia na budowę., IOK wskazała, że pierwotnie wydane pozwolenie na budowę z dnia 5 grudnia 2014 r. o sygn. (...) było pięciokrotnie zmieniane- co następowało...
o negatywnym wyniku oceny projektu Wnioskodawcy lOK wskazała również, że pierwotne pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie decyzji środowiskowej z dnia 28 marca...

VII SA/Wa 1687/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-25

Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] maja 2018 r. znak [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
2017 r., Nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Operatorowi [...] S.A. z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia...

VII SA/Wa 766/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-14

:, W dniu 18 lipca 2016 r. Operator Gazociągów [...] S.A. z siedzibą w [...] ('inwestor') złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu...
I - zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji [...] wraz z infrastrukturą...

IV SA/Wa 594/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-09

przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, to należy mieć na uwadze także art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, który stanowi...
tych warunków, określone zostaną dopiero na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Oceny warunków techniczno-budowlanych dokonują organy administracji...

IV SA/Wa 265/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

o pozwoleniu na budowę. Dopiero w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę zostaną określone szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wymogów...
budowalne, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane, i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiotowe uzgodnienie nie daje natomiast...

IV SA/Wa 264/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę zostaną określone szczegółowe rozwiązania...
jedynie do dysponowania gruntem na cele budowalne, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane, i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiotowe...

IV SA/Wa 706/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

stanowi jeden z pierwszych etapów procesu inwestycyjnego, zaś następnym etapem jest zaś przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę...
. Dopiero w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę zostaną określone szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wymogów i warunków, dla prowadzenia...

IV SA/Wa 263/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

o pozwoleniu na budowę. Dopiero w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę zostaną określone szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wymogów...
o pozwolenie na budowę, wobec czego zastosowanie w rozpatrywanej sprawie art. 22 ust. 1 specustawy przesyłowej było bezprzedmiotowe. Organ uznał, że specustawa przesyłowa...

IV SA/Wa 266/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

na budowę. Dopiero w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę zostaną określone szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wymogów i warunków...
pozwolenia na budowę., Organ uznał za niezasadne zarzuty spółki dotyczące pominięcia przez organ wojewódzki okoliczności, że w odniesieniu do działki objętej zaskarżoną...

IV SA/Wa 2196/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

odszkodowawczego operatu szacunkowego. W szczególności strona skarżąca wskazała na nieprawidłowe przyjęcie przez rzeczoznawcę, że decyzja Nr [...] o pozwoleniu na budowę wydana...
[...] decyzja Nr [...] z dnia [...] września 2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku biurowego [...] z usługami i gastronomią w części...
1   Następne >   +2   +5   +10   36