Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1446/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę oraz jego zmiany,, - decyzji nr [...] z dnia [...] października 2010 r., znak...
nie przedstawiła decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę z dnia [...] stycznia 2009...

V SA/Wa 1429/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

projektu do realizacji/posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji, oraz o skierowaniu wniosku do ponownej oceny w tym zakresie., Na etapie ponownej oceny...
wniosku przez CUPT stwierdzono, że skarżąca nie posiadała pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie realizacji inwestycji zgodnego z prawodawstwem unijnym...

I SA/Ol 12/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

, uzyskane przez stronę pozwolenie budowlane z dnia '[...]', wydane przez Starostę dotyczy budowy hali warsztatowej, a nie planowanej w niej produkcji, zatem nie może zostać...
do wniosku o dofinansowanie decyzji Starosty Nr '[...]' z dnia '[...]' znak '[...]', zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą...

V SA/Wa 2500/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń...' 6 punktów., Skarżąca Gmina nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem...
powinna otrzymać 38 pkt na 61 co stanowiłoby 62% punktów możliwych do otrzymania. Przy ocenie powinno być uwzględnione pozwolenie na budowę III etapu kanalizacji...

V SA/Wa 1629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

oceny nr 1 i nr 2 był fakt przedłożenia przez stronę do IW decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka gazociągu, wydanej w dniu 17 lutego 2011 r., a więc po dniu zakończenia...
w środkach odwoławczych, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę rozpoczęłoby się w dniu 12 stycznia 2011 r., a zatem 17 dni przed ostatecznym terminem uzupełnienia...

V SA/Wa 439/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-19

nr 6d 'Przygotowanie projektu - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwolenia na budowę...
I stopnia pozwoleń na budowę, dla których na dzień zakończenia składania projektów nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Skarżąca odnosząc się do powyższego...

II GSK 1784/12 - Wyrok NSA z 2012-11-14

nie wystąpiło, to zgodnie z informacjami podanymi w środkach odwoławczych, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę rozpoczęłoby się w dniu 12 stycznia 2011 r., a zatem...
2011 r., w dniu 12 stycznia 2011 r. zwróciła się o wydanie przez Starostę Powiatowego w M. pozwolenia na budowę. Sąd nie dopatrzył się zwłoki w postępowaniu spółki...

V SA/Wa 1251/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

projektu do realizacji/posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę inwestycji'., W dniu 14 maja 2009 r. skarżąca złożyła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek...

II GSK 1175/11 - Wyrok NSA z 2011-06-29

na budowę w stosunku do wartości zadań wymagających pozwolenia na budowę wynosiła 52,3%., K. sp. z o.o. w B. nie godząc się z odrzuceniem wniosku złożyła protest...
z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem i wynikające z tego kolejne opóźnienia przy składaniu wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, w ocenie Ministra nie wskazuje...

II GSK 586/12 - Wyrok NSA z 2012-05-10

nie wystąpiło, to zgodnie z informacjami podanymi w środkach odwoławczych, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę rozpoczęłoby się w dniu 12 stycznia 2011 r., a zatem 17...
się ostateczna w dniu 11 stycznia 2011 r., w dniu 12 stycznia 2011 r. zwróciła się o wydanie przez Starostę Powiatowego w M. pozwolenia na budowę. Sąd nie dopatrzył się zwłoki...
1   Następne >   +2   4