Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 1752/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

postanowienia o umorzeniu postępowania. Ponadto skarżący wskazał, że organ pominął przy wydawaniu zaskarżonego postanowienia treść ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji...
o pozwoleniu na budowę stacji paliw na nieruchomościach objętych wnioskiem; okoliczności, że obecnie nieruchomość stanowi własność spółki prawa handlowego...

IV SA/Wa 2574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

wydano pozwolenie na budowę dla budynku hali magazynowej z niezbędną infrastrukturą,, - w analizowanym rejonie wydane zostało pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej...
przez Starostę [...] decyzjami zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwolenia na budowę budynku hali magazynowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą...

II OSK 903/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Wniosek A.K., K.K., H.K. i Z.N. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej A.K., K.K., H.K. i Z.N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1546/15 w sprawie ze skargi A.K., K.K., H.K. i Z.N. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania kasacyjnego

I OZ 1091/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

. o numerach [...],[...],[...],[...],[...] przy ul. [...], a nadto, - Spółdzielnia jest adresatem decyzji - pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę...
pozwolenia na budowę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 'K.' budynku usługowo-biurowo-apartamentowego wraz z układem drogowym na działkach ew...

IV SA/Wa 2621/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

[...] lutego 1961 r. Nr [...] oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] lipca 1970 r. Nr [...], że grunty skarżących, oznaczone przed scaleniem jako działki...
, zezwolenia na budowę z dnia [...] lutego 1961r. Nr [...] oraz decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] lipca 1970 r. Nr [...], że grunty skarżących, oznaczone przed scaleniem...

II OSK 903/16 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Wniosek Z. N., K. K., H. K., A. K. o wykładnię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 903/16 w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. N., K. K., H. K., A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 listopada 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 1546/15 w sprawie ze skargi Z. N., K. K., H. K., A. K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] marca 2015 r., nt [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić...

IV SA/Wa 1247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

rolną niewymagających pozwolenia na budowę oraz nieuzasadnioną likwidację zadrzewień. Z dodatkowych wyjaśnień Wójta Gminy [...] z [...] października 2015 r. wynika...
komercyjnych w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi centrami magazynowymi. Zamierza nabyć objętą wnioskiem nieruchomość rolną w związku z rozwojem działalności spółki. Spółka...

IV SA/Wa 241/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

na rzecz Spółdzielni decyzja o pozwoleniu na budowę., Wojewoda [...] wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października...
wypadku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w [...] nie wydałoby tej Spółdzielni decyzji o lokalizacji ogólnej i szczegółowej na budowę sklepu. Nie zostałaby też wydana...

I OZ 430/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

, której dotyczy wniosek o wstrzymanie wykonania (por. orzeczenia NSA, przywołane przez A. Skoczylasa, Wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonalności pozwolenia...
na budowę w świetle orzecznictwa NSA, Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2006, nr 1, s. 28; uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 16 kwietnia 2007 r., I GPS 1/07, publ...

II OSK 1235/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

przed załatwieniem sprawy i ewentualną lokalizacją, a nie po lokalizacji, pozwoleniu na budowę i wykonaniu inwestycji., Drugim zagadnieniem w tym zakresie jest zarzut zajęcia...
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięcia pn.: Morska Farma Wiatrowa [...] wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   14