Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I GSK 1836/18 - Wyrok NSA z 2018-07-13

też decyzję z dnia 10 lipca 2007r. (pozwolenie na budowę), w której wskazano, że w szczególnie określonych wypadkach inwestor ma możliwość uzyskania pozwolenia...
budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem...

I SA/Wa 1047/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

decyzji o pozwoleniu na budowę z [...] listopada 2015 r. - czego ani organy, ani Sąd nie kwestionuje - dla oceny możliwości prowadzenia w nim domu pomocy społecznej nie mogło...
r. stwierdził zaś, że roboty budowlane zrealizowane zostały zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji na budowę z [...] listopada 2015 r. oraz obowiązującymi...

I OSK 1119/18 - Wyrok NSA z 2018-11-13

decyzji o pozwoleniu na budowę z [...] listopada 2015 r. - czego ani organy, ani Sąd nie kwestionuje - dla oceny możliwości prowadzenia w nim domu pomocy społecznej nie mogło...

V SA/Wa 2846/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

również uwagi na decyzję z ... lipca 2007r. (pozwolenie na budowę), w której wskazano, że w szczególnie określonych wypadkach inwestor ma możliwość uzyskania pozwolenia...
działalności rehabilitacyjnej nie został dotrzymany ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ostatecznie w dniu 20 lipca 2011 r. Zarząd Województwa ... przyjął...

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

dofinansowaniem;, przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego., Zdaniem organu odwoławczego prace sfinansowane ze środków...
przez ZAZ działalności gastronomicznej w pomieszczeniach nie posiadających pozwolenia na użytkowanie oraz uniemożliwiającymi odzyskanie przez dzierżawcę (organizatora ZAZ...

VI SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-17

zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz w celu polepszenia warunków socjalnych pracowników., Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] marca 2010 r., na podstawie...
, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy...

II SA/Wa 1832/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-17

., z zamiarem podjęcia pracy, która pozwoli na wybudowanie domu w Polsce. W 2005 r. wspólnie z żoną kupili w Polsce działkę budowlaną, otrzymali pozwolenie na budowę, wszelkie...
, aby jak najszybciej rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Corocznie przyjeżdżał do Polski na urlop i w tym czasie zajmował się budową domu. Pod jego nieobecność budowę domu...

VIII SA/Wa 632/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową...
niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została pokryta odpisami...

II SA/Wa 542/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

oraz 2010-2012 zamieszkiwała nieprzerwanie pod tymi samymi adresami, a w odniesieniu do swojej sytuacji mieszkaniowej w Polsce podczas pobytu za granicą wpisała 'dom w budowie...
od 2007'. Organ podkreślił, że dopiero w treści odwołania strona stwierdziła, że w Polsce 'prowadzili [wraz z żoną] od 2007 r. inwestycję związaną z budową domu; w czerwcu...

II SA/Wa 2426/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-26

budowlanych, skarżąca odbywała częste wizyty w kraju, mające miejsce kilkanaście razy do roku, trwające nawet do kilku miesięcy wraz z ostatnim etapem budowy domu...
oraz państwo, w którym dana osoba uważana jest za rezydenta dla celów podatkowych. W myśl art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia dopiero w przypadku, gdy ww. kryteria nie pozwolą...
1   Następne >   2