Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

IV SA/Wa 1239/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-09

, o którym mowa w art. 37a ust. 1, i przedsięwzięcia te wymagają pozwolenia na budowę,, b) w wyłącznej strefie ekonomicznej., Według art. 23 ust. 3 pozwolenie...
2016 r. Nr [...], utrzymujące w mocy postanowienie z dnia [...] stycznia 2016 r. Nr [...] w sprawie negatywnego zaopiniowania wniosku o wydanie pozwolenia dla zadania...

IV SA/Wa 2452/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-21

konkretnego wniosku o pozwolenie na budowę,, - naruszenie art. 8 k.p.a. przez wskazanie tych samych argumentów dotyczących wykonania ekspertyz, ale na późniejszym etapie...
wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Z dokumentów zebranych w sprawie wynika, że Minister dwukrotnie zwracał się o zajęcie stanowiska w przedmiocie wniosku o pozwolenie na budowę...

IV SA/Wa 1166/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

oddziaływanie inwestycji na otoczenie, podczas gdy takie wymagania, można stawiać dopiero na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Zdaniem, organu zgodnie z art. 23 ust. 5...
w W. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zaopiniowania negatywnego wniosku w sprawie wydania pozwolenia...

IV SA/Wa 1726/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-30

w [...] na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z [...] czerwca 2020 r., Nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie...
zakończonej postanowieniem Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie...

III OSK 1320/21 - Wyrok NSA z 2022-09-06

Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2017 r. nr 3/BIS/17 w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego 1...
wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z 17 stycznia 2017 r. Minister Obrony Narodowej...

IV SA/Wa 845/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego oddala...
[...] listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: [...], w wyłącznej strefie ekonomicznej [...], w wyłącznej...

IV SA/Wa 845/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania...
. nr [...] w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku w sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego., We wniosku podała, że nie prowadzi działalności gospodarczej...

II OSK 638/05 - Wyrok NSA z 2006-03-14

przedmiotową nieruchomość, to z pewnością uzyskałby stosowne pozwolenie - oparte są na założeniach hipotetycznych i same przez się nie oznaczają przekroczenia granic...
: 'Trudno więc uznać za przekonywujące, że operacje lotnicze mogą być zakłócone poprzez zabudowę cudzoziemca, a budowa RSP nie stanowi już zagrożenia'. To jednak stanowi...

I OSK 401/17 - Wyrok NSA z 2018-12-06

jej zapoznania się z argumentacją zamawiającego może narazić ją na straty w działalności gospodarczej, gdyż, być może, zapoznanie się z dokumentacją zamawiającego pozwoli...
. [...] Zakłady [...] podkreśliły, że nie są organem władzy publicznej. W ramach realizowanej inwestycji budowy hangaru i drogi holowania nie wykonują też zadań...

V SA/Wa 49/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-31

finansowych na budowę pomnika '[...]', na który do dnia 31 grudnia 2016 r. zebrało kwotę w wysokości około 12.000,00 zł. Jednocześnie Stowarzyszenie przesłało dokumentację...
około 12.000,00 zł na budowę pomnika '[...]'., Organ wskazał, że decyzja w przedmiocie zastosowania umorzenia w całości lub w części należności wobec Skarbu Państwa...
1   Następne >   2