Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II OSK 494/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

1. Wybudowanie nowego obiektu budowlanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nie powoduje nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów...
ta została wydana w sytuacji, gdy w dniu 22 marca 1983 r. Naczelnik Gminy w N. wydał pozwolenie na budowę kościoła parafialnego wraz z wieżą i łącznikiem przewidując...

I SA 361/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

nie zachodzi, gdyż różne są przedmioty powołanych decyzji. Decyzja Naczelnika Gminy w [...] z [...] marca 1983 r., nr [...] dotyczy pozwolenia na budowę kościoła parafialnego wraz...
zabytków istniejącego na tej działce zespołu kościoła parafialnego. Wprawdzie w decyzji o pozwoleniu na budowę zawarty został warunek rozbiórki istniejącego kościoła...

II OSK 1232/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

. w W. rozpoczęła w oparciu o ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę - Burmistrza Gminy W. z dnia 24 lipca 2000 r., po uzyskaniu wcześniejszego uzgodnienia projektu...
. Nr 987, poz. 1150 ze zm.), obowiązującej w dacie wydania pozwolenia na budowę, zatem na prowadzenie robót podziemnych związanych z budową garaży inwestor nie musiał...

IV SA 4027/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-08

. Kierownik Urzędu Miejskiego we [...] poinformował inwestora, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. pozwolenie na budowę wydane decyzją Prezydenta z dnia...
[...] czerwca 1997r. wygasło oraz, że realizacja przedmiotowego zamierzenia wymaga ponownego uzyskania pozwolenia na budowę poprzedzonego decyzją o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 169/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-12

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1588)., Skarżący wskazuje w skardze, iż inwestor przed udzieleniem mu pozwolenia na budowę nie uzyskał pozwolenia...
w dacie wydania pozwolenia na budowę na prowadzenie robót podziemnych związanych z budową garażu inwestor nie musiał uzyskać zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...

IV SA 1692/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

[...] marca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...
o zagospodarowaniu przestrzennym to organ wydający pozwolenie na budowę jest związany decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu., [...] Wojewódzki...

VII SA/Wa 1576/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-19

2002 r. znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić Ż. i A. T...

I SA/Wa 756/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-09

zwrócił uwagę, że decyzja z dnia [...] lipca 2004 r., nr [...] zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce...
dotyczącej przedmiotowej działki. Dlatego też wystąpili o pozwolenie na budowę. W międzyczasie w dniu [...] lipca 2004 r. [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował...

II OSK 673/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

pozwolenia na budowę kiosków handlowych w tunelu centralnym budynku Dworca Głównego w W. W terminie ważności powyższej decyzji, przedmiotowe kioski nie zostały zbudowane...
, z powodu wprowadzenia inwestora w błąd przez organy, jak twierdzi strona, i należało wystąpić ponownie o wydanie pozwolenia na budowę, gdyż zdaniem organu, poprzednia decyzja...

VII SA/Wa 709/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-05

na jakie prace w ostateczności inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Wydana przez organ I instancji decyzja stworzy niekorzystny stan tak dla właścicieli sąsiednich działek...
zawalenia, nie istnieje. Chcąc wybudować obiekt inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę nowego obiektu, odpowiadające zasadom prawa budowlanego. Ponieważ zawalony...
1   Następne >   +2   6