Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 1067/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-16

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
. [...], odmawiające uzgodnienia pozwolenia na budowę trzech budynków handlowo-usługowych wraz z pylonem, parkingiem, drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą...

II OZ 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

, jako pierwszy etap procesu inwestycyjnego daje inwestorowi prawo do wystąpienia do organu architektoniczno-budowlanego o pozwolenie na budowę. Nie stanowi jednak ona...
skarżącą argumentacja wniosku o wstrzymanie wykonania sprowadza się w swej istocie do skutków, jakie może wywołać uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przywołane...

VII SA/Wa 9/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

spółce G. sp. z o. o., z siedzibą w G. pozwolenia na budowę koryta dla przeprowadzenia części wód Kanału R. w G. (rejon T.i R.) - dz. nr [...] oraz [...] obr. [...] w G...
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w G. oraz Prezydenta Miasta G., wymagane przepisami Prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę jest decyzją ostateczną i ważną do chwili obecnej...

VII SA/Wa 1230/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-06

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2022 r. znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
I instancji') postanowieniem z 30 lipca 2021 r., znak: WZW.5152.300.2021.KMR odmówił uzgodnienia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami, garażem...

VII SA/Wa 17/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

z dnia [...] października 2007 r. znak [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę skargę oddala [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. znak...
[...] odmówił wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce nr [...] położonej przy ul. [...] w K. W ocenie organu pierwszej instancji, przedstawione...

II OSK 1832/20 - Wyrok NSA z 2023-05-25

wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych, które prowadzone były w oparciu o prawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;, 3) art...
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, a więc uznał, że spełnione zostały wszelkie warunki pozwalające na rozpoczęcie prac, a uzyskana decyzja jest prawidłowa...

VII SA/Wa 1067/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

uzgodnienia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. [...] wniosło skargę na Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
z dnia [...] marca 2017 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na budowę., W toku postępowania wpłynął także wniosek o wstrzymanie wykonania...

VII SA/Wa 2074/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

[...] maja 2016 r., znak: [...] i dopuścił Stowarzyszenie G. [...] do udziału w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę [...] w K. [...]., Skarżąca wskazała...
podniosła także, że w związku z bezprawnym dopuszczeniem Stowarzyszenia i przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, zmuszona została do zawieszenia...

II OZ 662/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

kamienicy, jako pierwszy etap procesu inwestycyjnego, daje inwestorowi prawo do wystąpienia do organu architektoniczno-budowlanego o pozwolenie na budowę. Nie stanowi...
decyzji sprowadza się do skutków, jakie może wywołać uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przywołane przez skarżących okoliczności dotyczą zatem odrębnego...

II OSK 3/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

Prowadzenie robót budowlanych w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę nie wyłącza kompetencji organu konserwatorskiego do wydania decyzji na podstawie art. 45 ust. 1...
wykonane w oparciu o udzielone pozwolenie na budowę. Pomimo uprawnienia wynikającego z art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, konserwator...
1   Następne >   +2   +5   +10   96