Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VII SA/Wa 1551/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

i Budownictwa z dnia [...] maja 2016 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] S.A. z siedzibą w [...] pozwolenia na budowę inwestycji pn.: 'Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa...

VII SA/Wa 703/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-26

budowlane, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie...
pozwolenia na budowę (za które w niniejszej sprawie uznać trzeba zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)., Przepis art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane wprowadza...

VII SA/Wa 702/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-26

pozwolenia na budowę., Za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wymagające uzyskania decyzji o zmianie...
pozwolenia na budowę, należy rozumieć wszelkie zmiany w zakresie:, - projektu zagospodarowania działki lub terenu,, - charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego...

IV SA/Wa 2609/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty [...] z [...] listopada 2001 r., Dziennik Budowy nr [...] do pozwolenia na budowę nr [...] ustalono, że na dzień wydania decyzji...
Wojewody [...] z [...] sierpnia 2008 r. aktualne było pozwolenie na budowę budynku administracyjno-usługowo-produkcyjnego. W związku z tym dla celu określenia wartości...

VII SA/Wa 1726/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

, gdyż powinien był zastosować art. 162 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.a. - każda decyzja o zezwoleniu na realizację Inwestycji, czy decyzja o pozwoleniu na budowę, jest decyzją...
przypadku niewykonania warunku. Fakt, że zakres decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest znacznie szerszy niż decyzji o pozwoleniu na budowę...

VII SA/Wa 1551/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący J. S. reprezentowany...
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji, wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji., Zaskarżoną decyzją Minister Infrastruktury i Budownictwa...

VII SA/Wa 1995/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-26

OSK 2581/11 LEX nr 1145619) podkreśla się, iż możliwości działania organu architektoniczno-budowlanego wydającego pozwolenie na budowę (za które w niniejszej sprawie...
na środowisko, ani też ich zastępować, bo w takim przypadku niecelowe byłoby współdziałanie organów w ramach swoich kompetencji. Organ wydający pozwolenie na budowę bada...

IV SA/Wa 3388/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

o pozwolenie na budowę, sama jednak nie daje podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji zamierzonej inwestycji, a tym samym nie narusza praw skarżących...
możliwość uzyskania w przyszłości, na jej podstawie, decyzji o pozwoleniu na budowę. Sama obawa, że w przyszłości zostaną podjęte akty administracyjne, które doprowadzą...

II OZ 1199/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia [...] grudnia 2017 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia., W tym stanie sprawy...
pozwolenia na budowę, a więc w sprawie szeroko pojętego budownictwa. Wprawdzie w zaskarżonym zarządzeniu błędnie wskazano podstawę ustalenia wysokości wpisu (§ 2 ust. 1...

IV SA/Wa 224/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

nie uzyskał prawa do terenu lub je utracił, albo w ciągu jednego roku od zatwierdzenia tego planu nie wystąpi! o pozwolenie na budowę. Termin do wystąpienia o pozwolenie...
na budowę mógł być w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedłużony. Z powodu braków w dokumentacji archiwalnej nie można ustalić, kiedy inwestor wystąpił z pozwoleniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   50