Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 1152/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-27

zamówienia w przypadku zlecenia zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać pozwolenia na budowę. W zw. z zaistniałą sytuacją...
projektem budowlanym, jak i pozwoleniem na budowę. Powyższe wskazuje, iż zamówienie na wykonanie robót budowlanych przez osobę trzecią jest zamówieniem o charakterze...

V SA/Wa 3975/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

się okres ważności pozwolenia na budowę) wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, w związku z czym nie można było także zachować terminów określonych dla innych...
zamówienia z wolnej ręki. Uznała, iż brak mieszkań w Z., ani zbliżający się termin utraty ważności pozwolenia na budowę, ani likwidacja kredytów z Krajowego Funduszu...

VI SA/Wa 3203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie...
zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

administracyjnych w I instancji, następujących spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przenoszenie pozwolenia...
na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu...

I SA/Wa 1149/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

o udzieleni pozwolenia na budowę [...], załączając do pisma projekt budowlany. W dniu [...] listopada 1937 r. zostało wydane zezwolenie budowlane na budowę [...] firmie...
budowy [...] w B. przy ul. [...], od pozwolenia na budowę do odbioru budynku w stanie ukończonym, był prowadzony przez fabrykę '[...]:, która również miała siedzibę...

II SA/Łd 1068/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-14

jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,, z zastrzeżeniem art. 29 - 31, a więc ustawodawca nie dla każdej inwestycji wymaga uzyskania od właściwego...
organu administracji pozwolenia na budowę. Przepis art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zawiera katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę...

II GSK 1816/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

zlokalizowanej na działce nr 30/1, pozwolenia na budowę dla elektrowni zlokalizowanej na działce nr 28/1, pozwolenia na budowę dla elektrowni zlokalizowanej na działce 28/1...
, pozwolenia na budowę zlokalizowanej na działce nr 30/1 i umów dzierżawy z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczących wymienionych działek., W skardze kasacyjnej na powyższe...

VI SA/Wa 805/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

, czy przedmiotowy obiekt posiada decyzję o pozwoleniu na budowę, a także decyzję na częściowe użytkowanie obiektu., W odpowiedzi na w/w wystąpienie Starostwo Powiatowe w C...
co do którego przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie nie przedstawia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu...

V SA/Wa 1820/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

do realizacji projektu (wykonalnego pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym), w tym w zakresie:, • posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę...
. Kryterium 10 - Wnioskodawca nie posiada pozwolenia na budowę, pomimo że z załącznika do projektu wynika prowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy magazynu maszynowni...

II GSK 1167/14 - Wyrok NSA z 2015-06-25

, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, następujących spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy: wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę...
, przenoszenie pozwolenia na budowę na inną osobę, orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę, przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, wydawanie pozwoleń...
1   Następne >   +2   +5   8