Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

VII SA/Wa 1333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-14

i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia pozwolenia na budowę oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] kwietnia 2020 r...
Urzędu Morskiego w [...] (dalej: DUM) o uzgodnienie projektu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku usług hotelarsko...

IV SA/Wa 822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

2011 r., Wojewoda [...] wydał decyzję nr [...] o pozwoleniu na budowę dla tymczasowej rozbudowy budynku gastronomicznego '[...]' w [...] (tzw. [...])., W dniu [...] lutego...
pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] czerwca 2011 r., a następnie pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. wstrzymał ich wykonanie, a decyzją z dnia [...] czerwca 2017...

II OSK 1941/20 - Wyrok NSA z 2020-11-17

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] grudnia 2018 r., znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia pozwolenia na budowę pensjonatu oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
w przedmiocie uzgodnienia pozwolenia na budowę pensjonatu., Wyrok wydano w następującym stanie prawnym i faktycznym:, Postanowieniem z [...] kwietnia 2018 r...

V SA/Wa 729/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-22

poinformował również Beneficjenta, iż w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania...
były załączniki graficzne dotyczące lokalizacji inwestycji. Jak sam wskazuje jednak dalej organ I instancji, decyzja pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] listopada 2011...

IV SA/Wa 1656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

się do zarzutu Burmistrza, że organ nie wziął pod uwagę obowiązującej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla inwestora [...] [...]Sp. z o. o. przez Wojewodę...
[...], Minister podniósł, że dotychczasowe pozwolenia na budowę zostały wydane na podstawie ustaleń obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i muszą...

IV SA/Wa 2153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

zamierzonej inwestycji, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Natomiast aby uzyskać zwrot zainwestowanych kosztów konieczna...
z przygotowywaniem inwestycji nie stanowi argumentu uzasadniającego niezasadność rozstrzygnięcia. Spółka nie dysponuje ani decyzją środowiskową, ani pozwoleniem na budowę...

IV SA/Wa 1785/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

i udzielenia pozwolenia na budowę. Natomiast wskazanie przybliżonego usytuowania czy lokalizacji planowanych budowli przystani morskiej oraz budowli, które będą niezbędne...
inwestora i opisany w projekcie decyzji wzizt, pozostawiając wszelkie szczegółowe kwestie następczej decyzji ' pozwolenie na budowę'. W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

II SA/Ol 384/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-02

od powyższego aktu reklamacji, skarżąca podniosła, że odcinek objęty pozwoleniem wodnoprawnym '[...]'jest w przebudowie w związku z budową drogi '[...]'. Zaznaczyła...
, który obejmuje prace projektowe i realizację robót budowlanych, pozwolenie wodnoprawne uzyskuje się na jej wczesnym etapie, tj. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (decyzji...

IV SA/Wa 1531/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2020 r., nr [...], Minister Gospodarki Morskiej...

IV SA/Wa 1951/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

na budowę, które to decyzje są konieczne do realizacji przedsięwzięcia. Samo pozwolenie inicjuje jedynie proces uzyskiwania niezbędnych decyzji. Poniesienie kosztów...
', utrzymał w mocy postanowienie z [...] kwietnia 2017 r., znak: [...], o zawieszeniu postępowania w sprawie z wniosku [...] sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na wznoszenie...
1   Następne >   3