Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I FSK 1374/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

indywidualnej wskazując, że poprzedni właściciele nabytej przez nią działki wykonali w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów...
osobistych zaprzestali budowy domu i w 2013 r. sprzedali działkę skarżącej, która 10 września 2013 r. złożyła wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich...

I SA/Po 1600/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-20

w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów osobistych poprzedni właściciele zaprzestali budowy domu. W 2013 r. nastąpiła zmiana...
właścicieli działki, po czym w dniu [...] września 2013 r. złożono wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich inwestorów na rzecz wnioskodawczyni...

I FSK 1022/15 - Wyrok NSA z 2017-02-07

zagospodarowania terenu), a w 2006 r. uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą przedmiotowej nieruchomości. Wnioskodawca nie dokonywał, ani nie zamierza dokonywać...
środków pieniężnych w nieruchomość a następnie uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę na przedmiotowej działce zakładu produkcyjnego. Zatem nie ulega zdaniem organu...

II FSK 1071/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

do końca 2015 r., z uwagi na brak pozwolenia na budowę, przy jednoczesnym wydatkowaniu ww. środków ( przychodu ) na zaliczki na budowę oraz wykonanie dokumentacji...
na brak pozwolenia na budowę. W stanie faktycznym wniosku wskazano, iż do końca 2015 r. nie zostało wydane pozwolenie na budowę, a środki pieniężne zostały wcześniej...

I SA/Kr 1836/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-09

jej przez wnioskodawcę ma charakter budowlany (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu), a wnioskodawca uzyskał w 2006 r. decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą...
pisma o zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego dla nieruchomości. Pozwolenie na budowę zostało wydane 2 czerwca 2006 r., dokładnej daty wystąpienia z wnioskiem...

VII SA/Wa 293/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

położonej w I., bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Powyższe rozstrzygnięcie skarżący zaskarżyli zażaleniem do WINB, który postanowieniem z [...] maja 2014 r. uchylił...
(Dz. U. z 2015 r., poz. 443; dalej: 'ustawa nowelizująca'), zgodnie z którym budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga pozwolenia...

II SA/Gl 1/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-25

o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę. Mimo wydania na rzecz skarżącego decyzji o pozwoleniu na budowę na działkach nr [...],[...],[...],[...] i [...], terenu...
o warunkach zabudowy i w pozwoleniu na budowę. Nie jest zasadne nieuwzględnienie w Studium lokalizacji obiektu wielkopowierzchniowego budowanego przy ul. [...] w T., takiego...

I FSK 1081/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

do wydania pozwolenia na budowę wynikało, że powierzchnia biurowa będzie stanowić więcej niż połowę powierzchni całego budynku. W trakcie realizacji inwestycji inwestor podjął...
budowlane realizowane w warunkach istotnego odstępstwa od uzyskanego pozwolenia na budowę. Tryb naprawczy tego typu działania podlega reglamentacji określonej w art. 50...

I SA/Po 1633/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-12

i udzielenia pozwolenia na budowę hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu. Z kolei decyzją z dnia [...] października 2015 r. doszło...
do przeniesienia na rzecz Wydawnictwa [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. pozwolenia na budowę hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowaniem terenu...

VII SA/Wa 88/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

. przy ul. L. na działce nr [...], bez wymaganego pozwolenia na budowę. W wyniku rozpatrzenia zażalenia P. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem...
uzyskania pozwolenia na budowę oraz co do wysokości opłaty legalizacyjnej., Po rozpatrzeniu wniosku skarżącego decyzją Nr [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. Wojewoda Pomorski...
1   Następne >   +2   +5   +10   100