Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I SA/Wa 824/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-11

aktualizacja dokumentacji technicznej, która zakończyła się uzyskaniem w 2004 r. pozwolenia na budowę. Pozwolenie to utraciło swoją ważność 17 grudnia 2006 r...
gimnazjum, umożliwiająca wykonanie decyzji Kuratora, może rozpocząć się najwcześniej w 2008 r., cykl budowy musi trwać minimum dwa lata, co w konsekwencji umożliwi...

II SA/Wa 1159/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

projektu opracowanego przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Aktualnie w Starostwie Powiatowym w [...] złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. W III...
, co pozwoli w maksymalny sposób utrzymać istniejącą strukturę zatrudnienia., [...] Kurator Oświaty wydał w dniu [...] lutego 2016 r. postanowienie nr [...] na podstawie...

I OSK 1355/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

, ale także choćby w przypadku pozwolenia na budowę., Jeśli zatem pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej uzyskały dwie osoby fizyczne, są one wspólnie uprawnione i zobowiązane...
[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej 1. oddala skargi kasacyjne; 2...

II SA/Wa 2070/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

podstawowej w E., zlecono sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednakże rosnąca dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę i otrzymywaną...

II SA/Wa 1295/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

w SP w [...] i pojawiające się problemy lokalowe od wielu lat planowano rozbudowę budynku szkolnego. Ostatnie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia...
na budowę zostało wydane decyzją Starosty [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...]. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że projekt budowlany zgodny z decyzją Burmistrza...

I SA/Wa 981/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

związane z budową nowej szkoły, do której we wrześniu 2010 r. nastąpiłoby przeniesienie uczniów likwidowanej szkoły. Zdaniem Kuratora Oświaty projektowane zmiany znacznie...
obiektu Szkoły Podstawowej nr [...]. Aktualnie nie zostały jeszcze rozpoczęte prace związane z budową nowej Szkoły Podstawowej Nr [...], do której mieliby zostać...

IV SA/Wa 688/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-25

. Minister podkreślił, iż zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił, na ustalenie w sposób bezsporny, kiedy osoby uprawnione utraciły władztwo nad tą nieruchomością...
z pisma Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w K. z dnia (...) maja 1956 roku do J. Z, wyrażał zgodę na zajęcie części łąki pod budowę szkoły w K. . Jednocześnie żaden...

II SA/Wa 547/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

prac przy jej budowie. Duży wkład włożyli rodzice. 1 września 1996 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1996/1997 w nowym budynku szkoły...
w uchwale nr [...] Rady Miejskiej w M. z dnia [...] stycznia 2016 r. Sam budynek szkolny jest względnie nowy - rok budowy [...], choć niewątpliwie wymaga bieżącej...

II SA/Wa 943/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

również, że planowana reorganizacja pozwoli wyeliminować trudności z pozyskiwaniem kadry pedagogicznej dla Szkoły i dość częstą rotację nauczycieli, dla których szkoła...
od szkoły placem budowy ośrodka zdrowia. Ponadto, że realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły inwestycja uniemożliwia wjazd samochodów służb ratunkowych...

II SA/Wa 1768/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

specjalnie przygotowane dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu znajduje się kompleks boisk ORLIK 2012 wraz z zewnętrzną siłownią. W grudniu 2016 roku zakończono budowę...
zabrakło przede wszystkim rzetelnej analizy warunków nauki, wychowania i opieki uczniów ze stanem proponowanym, która pozwoli ocenić wpływ likwidacji Szkoły na sytuację...
1   Następne >   2