Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

III OSK 224/21 - Wyrok NSA z 2021-03-23

i pozwolenie na budowę wywołało nieodwracalne skutki prawne w postaci wykonania modernizacji budynku i decyzji o przekazaniu go do użytkowania. W sprawie tej zarówno organ...
odwoławczy, stwierdzający nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i Wojewódzki oraz Naczelny Sąd Administracyjny zajęły jednakowe stanowisko, że w takiej sytuacji...

I SA/Wa 1352/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-10

sanitariaty i zaplecze kuchenne),, - budowa nowego budynku szkolnego w W., do którego mają być przeniesieni uczniowie nie została zakończona., Propozycja zamiaru likwidacji...
uczniowie będą mieli dłuższą drogę do szkoły o kilka kilometrów, a budowa nowego budynku szkolnego w W., do którego miałyby uczęszczać dzieci z S. nie została...

I OSK 1333/07 - Wyrok NSA z 2008-09-23

materiał dowodowy nie pozwolił na ustalenie w sposób bezsporny, kiedy osoby uprawnione utraciły władztwo nad tą nieruchomością. Ze zgromadzonych dokumentów wynika...
Narodowej w K. z dnia [...] do J. Ż., wyrażał zgodę na zajęcie części łąki pod budowę szkoły w K.. Jednocześnie żaden z dokumentów, który zdołano zgromadzić w niniejszej...