Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

II OSK 2967/20 - Wyrok NSA z 2021-06-09

zawartej z rodziną siostry ojca. W dniu 16 kwietnia 2019 r. wystąpiła o wydanie pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowego budynku i pozwolenia na budowę. Postanowieniem z 17...
pozwolenia na budowę oraz użytkowanie przedmiotowego budynku. Kolejne pisma w ww. sprawie zostały skierowane w dniu 25 czerwca 2018 r. do Wydziału Archiwum Biura...

I SA/Wa 126/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-09

21 sierpnia 1997 r. osoba (jej następca prawny), która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała przed dniem 5 grudnia 1990 r. garaż ze środków własnych na gruntach...
w szczególności: istnienia prawa najmu, wybudowania garażu przed 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych oraz na podstawie pozwolenia na budowę, ustalenia terenu niezbędnego...

I SA/Wa 127/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-09

. 211 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (który zastąpił art. 8 ustawy z dnia 29 września 1990 r.) osoba (jej następca prawny), która na podstawie pozwolenia na budowę...
własnych oraz na podstawie pozwolenia na budowę, ustalenia terenu niezbędnego do korzystania z garażu., Powyższe ustalenia - czy zostały spełnione wszelkie warunki...

I SA/Wa 1853/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-06

krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę wynika obowiązek przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, wojewoda...
projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę inwestycji pn.: 'Budowa drogi ekspresowej [...] [...]., Etap II - k.m. [...]- [...]', jednakże pozwolenie na budowę...

II GSK 1042/17 - Wyrok NSA z 2019-04-25

dotyczące praktyki zawodowej, jak również nie potrafiła wymienić niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Skarżąca nie wykazała się więc wiedzą...
do uzyskania pozwolenia na budowę wskazuje, iż skarżąca w trakcie egzaminu nie posiadała wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego zaliczenia., Wyrokiem z 7 lutego 2012 r...

I SA/Wa 1078/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. m 80, poz. 721 ze zm.) stanowi, iż jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę drogi wynika obowiązek dokonania przebudowy...
zajęcie są objęte postępowaniem o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydaniem pozwolenia na budowę. W decyzji o pozwoleniu na budowę określone są zarówno parametry...

IV SA/Wa 991/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

zarzut, iż dojazd do działki skarżących A. ma szerokość 3,5 m a nie 5 m może być podniesiony na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Dodał jednocześnie, iż obecnie...
jednocześnie, iż raport oddziaływania jest sporządzany również na etapie pozwolenia na budowę, jak również po okresie eksploatacji i wtedy będzie można rozpatrzeć zarzuty...

I OZ 861/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

drogowej. Przepis ten ma charakter subsydiarny do pozwolenia na budowę i jedyna przesłanka dla nadania rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędność wykazania...
i Autostrad - na prowadzenie robót budowlanych pomimo nieposiadania pozwolenia na budowę. Ponadto zarzucono naruszenie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Wa 2476/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

towarzyszącą, na dowód czego przedłożono m.in. pozwolenie na budowę zaplecza usług komunalnych - budynku socjalno-administracyjnego, warunki realizacji tej inwestycji...
[...] kwietnia 1979 r. o pozwoleniu na budowę ww. zaplecza usług komunalnych wynika, że inwestorem był Urząd Miasta w T., a nie Przedsiębiorstwo [...] w T. Powołując...

VII SA/Wa 17/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę pojęcie interesu prawnego opierać się powinno na przepisach materialnego prawa administracyjnego, nie zaś na regulacjach prawa...
cywilnego, dotyczących ochrony własności., Aby uzyskać status strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji drogowej, właściciel sąsiedniej nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   44