Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 3064/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

się pozwoleniem na budowę, zwłaszcza wobec faktu, że pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, konsumowaną następnie w drodze pozwolenia na użytkowanie., 3. art. 134...
pkt 2 ustawy o odpadach poprzez bezzasadne przyjęcie, że brak pozwolenia na budowę przypisanego wprost do Spółki, musi skutkować uznaniem, iż sposób prowadzenia...

II OSK 2505/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

prowadzenia składowiska odpadów uznając, że sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę, jak również, że sposób prowadzenia składowiska odpadów...
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 412/14, skarżąca Spółka nie dysponuje pozwoleniem na budowę, obejmującym...

IV SA/Wa 1400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

ustawy o odpadach, poprzez jego błędną wykładnię i chybione przyjęcie, iż zarządzający składowiskiem odpadów powinien legitymować się pozwoleniem na budowę, w sytuacji...
gdy pozwolenie na budowę jest decyzją jednorazową, której prawidłowość potwierdza następnie pozwolenie na użytkowanie, którym Skarżący się legitymuje, co w pełni umożliwia...

IV SA/Wa 1409/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest składowisko. W odpowiedzi z 31 grudnia 2014 r., strona dostarczyła pozwolenie na budowę składowiska udzielone...
., znak: [...] z [...] marca 2012 r. znak: [...], informując o braku pozwolenia na użytkowanie, ponieważ 'składowisko jest ciągle w budowie'., Spółka wyjaśniła, że tytułem...

II SAB/Łd 157/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

ze skargi M. D. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 2...
w Łodzi skargę na bezczynność Starosty [...] w sprawie jego wniosku z dnia 23 marca 2018 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej dla budynku...

IV SA/Wa 2350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto...
skarżącej pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku...

IV SA/Wa 2348/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto...
skarżącej pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku...

IV SA/Wa 2352/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto...
skarżącej pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku...

IV SA/Wa 2351/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

uzyskania pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto, jak wskazała...
pozwolenia na budowę. Spółka wniosła skargę na decyzję organu odwoławczego, a z uwagi na aktywny udział stron w postępowaniu, należy zakładać, że w przypadku korzystnego...

IV SA/Wa 2347/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

pozwolenia na budowę), obecnie nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje, że nie ma żadnego dochodu. Ponadto, jak wskazała, liczne...
T.. Skarżąca nadmieniła, że decyzja o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji została już raz uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku i m.in....
1   Następne >   +2   +5   +10   60