Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Bd 361/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

przedmiotowego projektu wskazano, że nie spełnia on ww. warunków udzielenia wsparcia, ponieważ wnioskodawca nie wykazał, iż posiada poprawnie wydane pozwolenie na budowę...
decyzje administracyjne w tożsamej sprawie. Dodatkowo wnioskodawca przedłożył pozwolenie na budowę wydane przez Starostę z [...] sierpnia 2018 r., znak: [...]. Z uwagi...

II SA/Bd 144/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-22

o pozwoleniu na budowę oraz dokonanego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, które to powinny być wydane po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie...
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, a także nie dostarczyła, w ramach uzupełnienia wniosku, opinii właściwego organu administracji...

II SA/Bd 183/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-03

o dofinansowanie projektu - tj. [...].2017 r., wnioskodawca nie posiadał dokumentów wymaganych do spełnienia powyższego kryterium - decyzja o pozwoleniu na budowę fundamentów...
o dofinansowanie projektu uzyskana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/ostateczne pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lub właściwy organ nie wniósł...

I SA/Bd 712/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-04

jednym pozwoleniem na budowę i związane są z nadaniem obiektowi docelowego kształtu. Planowane działania nie tylko nie stanowią rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa...
na budowę z [...] r., w którym Starostwo Powiatowe w B. stwierdziło, że działania objęte aneksem do pozwolenia na budowę, są nowym przedsięwzięciem., Departament Polityki...

I SA/Bd 121/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

dołączony brakujący załącznik tj. promesa kredytowa. Jednocześnie, Skarżący przedłożyli kopię pozwolenia na budowę. Pismem z dnia 28 stycznia 2010 r. instytucja zarządzająca...
potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu oraz dodatkowo kopia pozwolenia na budowę., W dalszej części wskazano, iż ocena formalna dokonywana...

II SA/Ke 321/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-28

instalacji wynosiła 35 300 Mg/rok. Na podstawie omawianej decyzji spółka uzyskała pozwolenie na budowę., W dniu 20 grudnia 2012 r. skarżący uzyskał decyzję...
alternatywnych. Następnie skarżący spowodował zmianę pozwolenia na budowę tj. decyzji Starosty nr [...] i pozyskał decyzję Starosty nr [...] zmieniającą pozwolenie na budowę...

II SA/Bd 969/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-10

do dokumentacji decyzji pozwolenie na budowę do przedmiotowego przedsięwzięcia, a obowiązek prawny uzyskania decyzji pozwolenie na budowę wynikał z faktu, iż do dnia 19...
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., pozwolenia na budowę wymagały przedsięwzięcia m.in. mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których uzyskano decyzję o środowiskowych...

II OW 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

o kodzie 10 01 02) do budowy wału ziemnego jest niezgodne z decyzją Marszałka Województwa [...] z dnia [...] listopada 2014 r., znak: [...], na odzysk odpadów...
do zlikwidowania wału/nasypu i ponownego zdeponowania w wyrobisku odpadów z niego wydobytych wykorzystanych do budowy wału' - zgodnie z pismem z dnia [...] listopada 2016 r...

I SA/Bd 285/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

, iż pozwoleniami na budowę zostały objęte tylko przebudowa holu oraz remont Sali Klubowej z zabudową tarasu. Pozwolenie na budowę w ogóle nie obejmowało adaptacji II, VI i VIII...
magazynowe. Przeprowadzenie inwestycji pozwoliłoby między innymi na wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowego obiektu tarasu widokowego oraz uruchomienie kawiarni...

II SAB/Wr 63/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów) wskazał, że kwatera nr II, zgodnie z załącznikiem mapowym do decyzji o pozwoleniu na budowę winna wynosić 2 259,8 m2...
ust. 5 ustawy o odpadach, wskazuje, iż organ przedwcześnie dokonał wezwania spółki do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   8