Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 2748/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Kamieńskiego z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą W. Z. pozwolenia na budowę budynku rekreacyjnego położonego w K...
jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej; 2) definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3 pkt 12 ustawy Prawo budowlane; 3) definicję...

III SA/Lu 235/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-10

stanowiącego odrębną nieruchomość, do wniosku o przyznanie pomocy finansowej należy dołączyć również pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego, czego skarżący nie posiadał...
. Z dołączonych dokumentów do wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej wynika, że skarżący uzyskał pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego...

II SA/Sz 712/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

jednorodzinnego położonego w K.gm. . Do wniosku dołączył m.in.:, - decyzję S. K z dnia [...]r. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą W. Z. pozwolenia na budowę...
przez policjantów, określający dokumenty jakie winien złożyć funkcjonariusz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej,, - definicję pozwolenia na budowę wynikającą z art. 3...

IV SA/Po 735/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

pozwolenia na budowę z dnia [...] września 2012 r. znak [...] wydanego przez Starostę Obornickiego, przeniesionego na B. Z. decyzją nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r...
. dokonał wpisu, z którego wynika, że 'budowa została wykonana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz P. N., a budynek nadaje się do użytkowania...

I OSK 492/19 - Wyrok NSA z 2020-10-02

zabudowanej domem jednorodzinnym położonej w [...], gm. [...]. W toku postępowania ustalono, że dom mieszkalny w [...] był realizowany na podstawie pozwolenia na budowę...
została wykonana zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, a budynek nadaje się do użytkowania'., W tej sytuacji organ II...

II SA/Bd 533/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-09

nr [...] Starosty [...] o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego oraz kserokopię decyzji nr [...] Starosty [...] o zmianie pozwolenia na budowę., W dniu [...].11.2018 r...
potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość...

II SA/Wa 53/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-12

, że decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna w dniu [...] grudnia 2003 r., roszczenie funkcjonariusza uległo przedawnieniu., Komendant Główny Policji stwierdził...
uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie możliwość złożenia wniosku o przydział lokalu, czy też wniosku o przyznanie równoważnika pieniężnego nie została ograniczona...

II SA/Bd 745/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-13

wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu. Z przedstawionego przez stronę...
pozwolenia z dnia 29 sierpnia 2007 r. Starosty Ż. przenoszącego pozwolenie nr [...]z dnia [...] r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy B. na budowę budynku mieszkalnego...

II SA/Ol 225/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

na zamieszkanie. Do oświadczenia załączyła kserokopię decyzji Starosty z 7 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą...
jest pozwolenie na budowę można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14...

III SA/Lu 577/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-17

jednorodzinnego położonego w Kolonii S. Do wniosku dołączył odpis z księgi wieczystej działki nr [...], decyzję o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego...
, potwierdzający własność gruntu, pozwolenie właściwego organu na budowę domu oraz zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   25