Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

VII SA/Wa 1298/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Jednocześnie organ zastrzegł, że nawet spełnienie warunku strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę nie oznacza spełnienie warunku strony...
prawo do lokalu) nie przysługuje przymiot strony w postępowaniu administracyjnym, wiązanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę, lecz podmioty te reprezentowane...

II SA/Wr 1358/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-03-22

o pozwoleniu na budowę tych obiektów, dróg pożarowych i stąd też właściciel, zarządca lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów pożarowych w trybie...
pożarowe, o których mowa w zaskarżonej decyzji, zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich budowy, a decyzje o pozwoleniu na ich budowę stały...

II SA/Wr 149/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-29

oraz projektu budowlanego, na podstawie którego w dniu [...].04.2017 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Wskazano również, że zaproponowane w ekspertyzie...
się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz konieczność uzyskania zgody właścicieli lokali, procedura ta nie została zakończona. Według wnioskującej o zmianę strony...

II OSK 813/17 - Wyrok NSA z 2019-02-20

o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;, 2) zostało...
dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę., W powyższym przepisie przesądzono...

II OSK 575/15 - Wyrok NSA z 2016-12-02

przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę jest w toku., Organ wskazał...
do wniosku inwestora o pozwolenie na budowę i jest jednym z dokumentów, na podstawie których właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej wydają decyzję o pozwoleniu...

VII SA/Wa 2365/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

stwierdził bowiem, że przepis ten odnosi się do budynków wyposażonych w hydranty, co należy rozumieć jako stan faktyczny na dzień otrzymania pozwolenia na budowę...
z dnia wydania pozwolenia na budowę, z obowiązku wymiany tych hydrantów na hydranty 25 i 33 wymagane obecnie., W ocenie organu, decyzje KM PSP w O. i [...] KW PSP...

VII SA/Wa 2255/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-05

i tylko w oparciu o taki projekt inwestor może uzyskać pozwolenie na budowę. Inne podmioty, które uczestniczą w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę...
obowiązku. Takie uprawnienia lub obowiązki mogą powstać dopiero w związku z uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę, co następuje w postępowaniu administracyjnym...

II SA/Gd 656/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-09

, decyzję z dnia 2 lipca 1987 r. zatwierdzającą plan realizacyjny inwestycji i udzielającą pozwolenia na budowę oraz decyzję z 29 grudnia 1998 r. o zmianie decyzji z 12...
, że budynek przy ul. W. [...] w R. jest budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w oparciu o pozwolenie na budowę, i użytkowany jest zgodnie z funkcją, do której jest przeznaczony...

VII SA/Wa 1512/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

pozwolenia na budowę. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w 2000 r., W tym czasie obowiązywało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 1993...
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] stycznia 1999 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w 2001 r., a nie w 2000 r. jak błędnie...

VII SA/Wa 1313/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

załącznik do wniosku inwestora o pozwolenie na budowę i jest jednym z dokumentów, na podstawie których właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej wydają decyzję...
o pozwoleniu na budowę. Unieważnienie uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24